บทวิจารณ์หนังสือ Book Review Evolving Digital Leadership: How to Be a Digital Leader in Tomorrow’s Disruptive World

ผู้แต่ง

  • วิเชศ คำบุญรัตน์

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
หลำยอย่ำงรวดเร็วขึ้น ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
มหำศำลในทุกภำคส่วน เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และโมเดล
ธุรกิจแบบใหม่ ที่ทำให้มูลค่ำของสินค้ำและบริกำรที่มีอยู่
แล้วในตลำดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้คนจำเป็นต้องปรับตัวให้
เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้อย่ำงรวดเร็ว หำกผู้นำใน
องค์กรมีควำมรู้และเข้ำใจกำรพัฒนำภำวะผู้นำยุคดิจิทัล
ของตน ย่อมเป็นโอกำสที่จะปรับให้เข้ำกับธุรกิจดิจิทัลที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

ห นั ง สื อ Evolving Digital Leadership: How to Be a Digital Leader in Tomorrow’s
Disruptive World แต่งโดย James Brett ตีพิมพ์ในปี 2019 วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ คือ กำรชี้ให้เห็น
ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่กำลังผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว แล้วองค์กรจะพัฒนำผู้นำให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงไร
โครงสร้ำงหลักของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 ส่วน รวม 21 บท เนื้อหำหลักในแต่ละส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ภำวะผู้นำยุคดิจิทัล (Digital Leadership) ส่วนนี้เป็นพื้นฐำนสำหรับเนื้อหำในส่วนที่ 2-5 ใน
ส่วนที่ 1 นี้ ส่วนสำคัญอยู่ในบทที่ 2 เป็นบทสรุปของหนังสือทั้งเล่ม โดยที่ใช้ชื่อบทว่ำ TL;DR: Too Long;
Didn’t Read หรือหำกหนังสือเล่มนี้ยำวไป มำอ่ำนบทสรุปในบทนี้แทน ที่เน้นเรื่องเส้นทำงสู่ภำวะผู้นำดิจิทัล
คำแนะนำสำหรับอำชีพที่ประสบควำมสำเร็จ วิวัฒนำกำรของควำมเป็นผู้นำดิจิทัล และขั้นตอนของกำรเป็น
ผู้นำดิจิทัล ส่วนที่ 2-5 เป็นกำรแยกย่อยแนวคิดและอธิบำยวิธีกำรดำเนินกำร แต่ละขั้นตอนของกำรเป็นผู้นำ
ดิจิทัล ตั้งแต่ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ (Awareness) ส่วนที่ 3 เจตนำ (Intention) ส่วนที่ 4 ควำมสนใจ (Attention)
และส่วนที่ 5 กำรสะท้อนกลับ (Reflection)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-03