Parallel World: A Case Study of Social Movement on Social Media Network in Thailand

  • พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม

Abstract

บทความนี้เป็นบทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อการนาเสนอการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบสื่อใหม่
เพื่อเปรียบให้เห็นโลกแห่งความจริงที่การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นไปได้ยากเนื่องจากอานาจทางกฎหมาย ผู้คุม
สื่อมวลชนกระแสหลักแต่เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์เข้ามา สื่อทางเลือกถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการต่อรองกับอานาจของโลกจริง โดยใช้วาทกรรมในการต่อรองกับอานาจกระแสหลัก ก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ไม่จากัดทางด้านขอบเขตและเวลา เชื่อมโยงกันในปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายนั้น ทุกคนมี
ความเท่าเทียมกันในเครือข่าย รวมกลุ่มกันเพื่อต้องการเห็นเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นที่เป็นกระแสใน
ขณะนั้น ยิ่งรวมกลุ่มกันได้มากเท่าไรก็ยิ่งทาให้มีอานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้น เปรียบเทียบได้กับกระแสคลื่น
ที่กระทบฝั่ง ยิ่งมวลคลื่นมีขนาดใหญ่ยิ่งก่อให้เกิดกระแสสังคมกระทบต่อประเด็นหรือเหตุการณ์นั้น ผลที่
เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-03-03
Section
Academic Articles