ความต่างบนความเหมือนของดิจิทัลเนทีฟไทย

ผู้แต่ง

  • อัจฉรา เอ๊นซ์
  • พัชนี เชยจรรยา

คำสำคัญ:

ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล, ดิจิทัลเนทีฟ, วัยรุ่นไทย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลของดิจิทัลเนทีฟใน
กรุงเทพมหานคร โดยการส้ารวจตัวอย่างวัยรุ่นที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ในปี พ.ศ.
2561 จ้านวน 808 คน ด้วยแบบสอบถามให้วัยรุ่นกรอกเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติพรรณนาและสถิติ
อนุมาน ผลการศึกษา พบว่า แม้วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครคือดิจิทัลเนทีฟในพื้นที่ที่การมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสูงสุดของประเทศเหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย 1) ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลระยะที่ 1 ได้แก่ จ้านวนอุปกรณ์
ดิจิทัลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านแตกต่างกันระหว่างวัยรุ่นที่มีรายได้ครอบครัวและระดับการศึกษา
ของพ่อแม่ต่างกัน และ 2) ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลระยะที่ 2 ได้แก่ ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
แตกต่างกันระหว่างเพศและทัศนคติต่ออินเทอร์เน็ต ทักษะทางดิจิทัลแตกต่างกันระหว่างเพศ อายุและทัศนคติ
ต่ออินเทอร์เน็ต และกิจกรรมทางดิจิทัลด้านหาความรู้แตกต่างกันระหว่างเพศ กิจกรรมทางดิจิทัลด้านบันเทิง
แตกต่างกันระหว่างเพศ อายุและทัศนคติต่ออินเทอร์เน็ต แต่กิจกรรมทางดิจิทัลด้านสังคมแตกต่างระหว่าง
ทัศนคติต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-03