การพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • นฤมล วาณิชย์เจริญ
  • ชัยวัฒน บุญชวลิต

คำสำคัญ:

การประชาสัมพันธ์, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, ข้อเสนอเชิงนโยบาย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์การประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านมา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในยุคดิจิทัล โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการประชาสัมพันธ์และเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาชุมชนที่ดูแลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งหมด 10 ท่านวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุปและสร้างเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในยุคดิจิทัล
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและสถานการณ์การประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไม่ให้ความสาคัญ ไม่เห็นประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฉลาก ผู้บริโภคไม่เห็นคุณค่า
และความสาคัญของมาตรฐาน เลือกซื้อสินค้าจากราคาไม่คานึงถึงคุณภาพ เครื่องหมายมาตรฐานไม่ดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค และการประชาสัมพันธ์ของ สมอ. ไม่สร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสาคัญ ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ทาให้การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง 2) การพัฒนาแนวทางในการประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในยุคดิจิทัล นักประชาสัมพันธ์ต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง นา
ความรู้ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ มาจัดทากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในเครื่องหมายมาตรฐาน อีกทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ต้องบูรณาการใช้ทั้งสื่อดั่งเดิมและสื่อดิจิทัล โดยนาเทคนิคและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
มาใช้ เลือกใช้สื่อโดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้งบประมาณยังเป็นสิ่งจาเป็นในการประชาสัมพันธ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-03