การรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศของนักเรียนนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้แต่ง

  • ณัฎฐพัชร คุ้มบัว
  • ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

คำสำคัญ:

การรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศ, สื่อสังคม, นักเรียนนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม (2) การรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่อง
เพศ (3) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศ และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมกับการรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศของนักเรียนนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.) จานวน 380 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารจากสื่อสังคมทุกวัน โดยใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด และใช้
เวลาเปิดรับสื่อ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่เปิดรับเนื้อหาประเภทข่าวหรือเหตุการณ์ประจาวันมากที่สุด
รองลงมาเป็นการใช้ดูหนัง ฟังเพลง และสนทนากับเพื่อนในยามว่างกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเนื้อหาทาง
เพศจากสื่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ใช้เวลาเปิดรับสื่อต่อครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยเปิดรับรูปภาพโป๊
เปลือยหรือภาพลามกอนาจารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.65 (2) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศทั้ง
4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.41 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศมาก
ที่สุดคือ การสร้างสรรค์สื่อสังคมเรื่องเพศ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การวิเคราะห์สื่อสังคม
เรื่องเพศมีค่าเฉลี่ย 3.57 มีอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินสื่อสังคมเรื่องเพศ มีค่าเฉลี่ย 3.41 อยู่ในระดับมาก
และการเข้าถึงสื่อสังคมเรื่องเพศ มีค่าเฉลี่ย 3.06 อยู่ในระดับปานกลาง (3) เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน เกรดเฉลี่ย
และ ที่พักอาศัยของนักเรียน/นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศ
ต่างกัน และ (4) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักเรียน/นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสัมพันธ์กับ
การรู้เท่าทันสื่อสังคมเรื่องเพศ โดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือในทิศทางตรงกันข้าม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-03