การรับรู้ภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้แต่ง

  • ปวรรัตน์ สันติเจริญเลิศ
  • พรทิพย์ สัมปัตะวานิช

คำสำคัญ:

การเปิดรับข่าวสาร, การรับรู้ภาพลักษณ์, การมีส่วนร่วม, สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือกใช้วิธีการสารวจ (Survey Research) โดยการเก็บแบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mixed-Method Sampling)
การสุ่มตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันบางประการมีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับ สสส. แตกต่างกัน โดยอายุและอาชีพมีผลต่อช่องทางในการเปิดรับข่าวสาร และ อาชีพมีผล
ต่อประเภทเนื้อหาที่เปิดรับข่าวสาร อีกทั้งพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ สสส. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ สสส. โดยเนื้อหาในการเปิดรับข่าวสารมีระดับความสัมพันธ์ระดับสูงสุด และ การรับรู้
ภาพลักษณ์ สสส. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมกับ สสส. โดยทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-03