กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด Online to Offline to On Ground ของโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • นครินทร์ ชานะมัย

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด Online to Offline to On Ground โทรทัศน์ดิจิทัล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด Online to Offline to On Ground
ของโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ชมทางโทรทัศน์หรือออฟไลน์ (Offline)
เปลี่ยนแปลงไป โทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยให้ความสาคัญกับการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดอย่าง
ครบวงจรตามองค์ประกอบ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของโทรทัศน์ดิจิทัลได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การจัด
กิจกรรมพิเศษ (On Ground) การสร้างแบรนด์บุคคลและการส่งเสริมการตลาด โดยมีการใช้ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อภายในโทรทัศน์ดิจิทัล มีการใช้สื่อออนไลน์ (Online) เพื่อให้ผู้บริโภค
เปิดรับสื่อในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ทีวี หรือยูทูบ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงโทรทัศน์
ดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของโทรทัศน์ดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาฐานผู้ชมราย
เดิมไว้และเพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชมใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-03