การเปิดรับสื่อ ความต้องการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในและความผูกพันที่มีต่อองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้แต่ง

  • ธิติ สิงห์คง
  • บุษบา สุธีธร
  • อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

คำสำคัญ:

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์, ความต้องการข้อมูลข่าวสาร, ความผูกพันที่มีต่อองค์การ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรตามลักษณะทางประชากร (2) เปรียบเทียบความต้องการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรตามลักษณะทางประชากร (3) เปรียบเทียบความผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรตามลักษณะทางประชากรและ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์การกับความผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 367 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 1) เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เปิดรับผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด และพบว่าการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน  2) ความต้องการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยแตกต่างตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน  3) บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก โดยไม่มีความแตกต่างตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงานและ
4) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในมีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-26