การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลี

ผู้แต่ง

  • ณัฐศักดิ์ โสภาเจริญ
  • ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

คำสำคัญ:

การจัดการภาวะวิกฤต, การสื่อสารภาวะวิกฤต, ผู้จัดเกาหลี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลี และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการจัดการและการสื่อสารในภาวะของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลี ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทำให้ค้นพบผลการวิจัยที่จะตอบปัญหานำวิจัยดังนี้ 1) การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลีจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.1 ช่วงก่อนการเกิดภาวะวิกฤต ผู้จัดจะเตรียมการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตจากการศึกษาภาวะวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสาเหตุหลักที่จะนำไปสู่การเกิดภาวะวิกฤตที่ได้แก่ การมีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เพียงพอและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงที่ไม่ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่สามารถทำตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ได้ ซึ่งการสื่อสารระหว่างผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลีและกลุ่มเป้าหมายจะเกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ เท่านั้น 1.2 ช่วงการเกิดภาวะวิกฤต ผู้จัดจะสามารถค้นพบสัญญาณเตือนของการเกิดภาวะวิกฤตได้จากความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบนสื่อสังคมออนไลน์และลงมือแก้ไขด้วยกลยุทธ์ที่นิยมใช้ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์นิ่งเฉย และกลยุทธ์ในการขอโทษ ชี้แจง รวมถึงดำเนินการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น โดยต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสาร 2 องค์ประกอบได้แก่ ตัวผู้พูดและตัวสาร 1.3 ช่วงหลังการเกิดภาวะวิกฤต ผู้จัดส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์รวมถึงการแก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร 2) ปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลี ได้แก่ การมีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายขององค์กรที่มากพอ และ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารขององค์กร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-26