รูปแบบ กระบวนการ และทัศนคติต่อโฆษณาแบบเนทีฟในสื่อออนไลน์ของนักโฆษณา

ผู้แต่ง

  • ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

คำสำคัญ:

สื่อออนไลน์, สื่อโฆษณาออนไลน์, โฆษณาแบบเนทีฟ, นักวิชาชีพโฆษณา, จริยธรรมสื่อ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ และทัศนคติต่อการทำโฆษณาแบบเนทีฟในสื่อออนไลน์ของนักวิชาชีพด้านการโฆษณา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักวิชาชีพสาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดจำนวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง

            ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาชีพด้านการโฆษณานั้นมีความรู้และความสามารถในการอธิบายรูปแบบของโฆษณาออนไลน์ และแนวคิดของงรูปแบบโฆษณาแบบเนทีฟได้ แต่เน้นเฉพาะโฆษณาที่แทรกในเนื้อหาหน้าหลักของสื่อ ในส่วนชองกระบวนการทำงานโฆษณาแบบเนทีฟในสื่อออนไลน์นั้น ประกอบด้วยบริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทโฆษณาออนไลน์ บริษัทตัวแทนสื่อโฆษณา องค์กรสื่อออนไลน์ หรือ ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด โดยทั้งหมดจะทำตามแนวทางที่กำหนดไว้  และนักวิชาชีพการโฆษณาส่วนใหญ่รู้สึกทางบวกกับโฆษณาแบบเนทีฟเพราะเปิดโอกาสให้ได้คิดงานโฆษณาสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีเพียงส่วนน้อยที่หยิบยกเป็นประเด็นของจรรยาบรรณในการทำโฆษณาแบบเนทีฟ  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-25