พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแรงจูงใจของประชาชน ที่มีต่อการเปิดรับข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษาเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด

ผู้แต่ง

  • สิริพงษ์ สุวรรณประภักดิ์
  • ปัทมา สุวรรณภักดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งใช้แบบสอบถามประเภทออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 18-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เลือกเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ดจากบ้าน/ที่พัก ในช่วงเวลาระหว่าง 18:01-24:00 น. เปิดรับจากอุปกรณ์ไอโฟน/สมาร์ทโฟน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประเภทข่าวสารที่เลือกเปิดรับมากที่สุด คือ ท่องเที่ยว รองลงมา คือ บันเทิง และรูปแบบการดำเนินชีวิต

สำหรับทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าว ความรู้สึก ผ่านเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ด้านการนำเสนอข่าว ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ และ านลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับข่าว ความรู้สึก บนเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

ผลการวิจัยยังระบุว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจด้านข้อมูล ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านเอกลักษณ์ทางบุคคล ด้านบันเทิง และ ด้านลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-29