ละครโทรทัศน์ไทยสำหรับชาวฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบทฤษฏีฐานรากมิติร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้แต่ง

  • กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอแนวทางการผลิตละครโทรทัศน์ไทยสำหรับชาวฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบ ‘ทฤษฏีฐานรากมิติร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน’ ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารของคนในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 394 คน ผลการวิจัยพบว่า ชาวฟิลิปปินส์เปิดรับละครโทรทัศน์ทางสื่อโทรทัศน์เป็นหลักและมีการอ่านเรื่องย่อละครโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต เนื้อหาควรเกี่ยวกับการศึกษาไทยและอาหารไทยโดยสามารถสอดแทรกประเด็นอ่อนไหวได้บ้าง ละครควรมีองค์ประกอบศิลป์สวยงามประณีตและนักแสดงหน้าตาดี สถานที่ถ่ายทำควรนำเสนอวัดและวังไทยโบราณ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-29