การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดนครพนม ในโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก

ผู้แต่ง

  • อรปวีณ์ บัวชู
  • กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดนครพนมในโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีที่พักอาศัยในจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า เพศและระดับการศึกษา ที่ต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมในโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกไม่แตกต่างกัน แต่อาชีพและอายุที่แตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน และพบว่า การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกในระดับปานกลาง ในขณะที่การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมโดยรวมในโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกในระดับสูงมาก และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดนครพนมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกในระดับสูง ในขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ขั้นตอนการเข้ามามีบทบาท และขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ ยกเว้นขั้นตอนการเสริมอำนาจแก่ประชาชน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในจังหวัดนครพนมในระดับปานกลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-29