การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าจากลาซาด้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ทิพวรรณ วงษ์ทองคำ
  • ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
  • สันทัด ทองรินทร์

คำสำคัญ:

การสื่อสารการตลาดออนไลน์, ลาซาด้า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดออนไลน์จากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับการซื้อสินค้าจากลาซาด้า และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดออนไลน์กับการซื้อสินค้าจากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าจากลาซาด้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการตลาดออนไลน์จากลาซาด้าในช่วงเวลา 18.01 น.-21.00 น. ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในระดับมาก มีความสนใจสินค้าหมวดสุขภาพและความงามในระดับมาก 2) การสื่อสารการตลาดออนไลน์ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงมีผลต่อการซื้อสินค้าจากลาซาด้าในระดับมาก 3) ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีการซื้อสินค้าจากลาซาด้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การสื่อสารการตลาดออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าจากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-29