อิทธิพลของการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

Pattamaporn Jaihao
Thawan Nieamsup
Sayamon Akakulanan

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงานและความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2) อิทธิพลของการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากสมาชิกที่อาศัยและทำงานอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 278 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุขในการทำงานอยู่ในระดับสูง ส่วนคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) การรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านลงมือปฏิบัติอย่างพอประมาณ ด้านลงมือปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และด้านพึ่งพาตนเอง คุณภาพชีวิตการทำงานด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านสิทธิของพนักงานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ร้อยละ 50.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ สามารถเป็นแนวทางสำหรับสร้างเสริมสมาชิกในหมู่บ้านให้เกิดความสุขในการทำงานมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jaihao, P., Nieamsup, T., & Akakulanan, S. (2020). อิทธิพลของการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. Journal of Behavioral Science for Development, 12(1), 35-55. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/223113
Section
Research Article

References

Amabut, W. (2014). Khunnaphāp chīwit nai kānthamngān læ kānraprū khwāmsamret nai ʻāchīp thī song phon tō̜ khwām suk nai kānthamngān khō̜ng phanakngān thanākhān kasikō̜n Thai [Quality of working life and perception of professional achivement afeecting happiness at work of Kasikorn bank employees] (Master’s thesis). Silpakorn University, Nakhon Pathom.

Amornsiriphong, S. (2008). Kān wikhro̜ kānkō̜ kœ̄t pratyā sētthakit phō̜phīang dūai pati thān niyom læ lang pati thān niyom [Analysis of the Formation of a Sufficiency Economy Philosophy with a Reactionary Style and after the Reaction]. Nakhon Pathom: Silpakorn University Press.

Arsuwattanakul, C. (2010). Kānčhatkān sapphayākō̜n manut nai phāk rat čhāk nǣothāng kānsưksā chœ̄ng kānmư̄ang thưng chœ̄ngkon yut [Human Resource Management in Public Sector from Political Approach to Strategic Approach] (2nd ed.). Bangkok: Kasetsart University Press.

Bhanthumnavin, D. (2007). Lak sētthakit phō̜phīang nai radap bukkhon: thritsadī læ phonlakā rawi čhai phư̄a sāng datchanī nai nǣo čhit phrưttikam sāt [Sufficiency economy at Individual level: Theory and research findings for the construction of psycho – behavioral indicators]. NIDA Development Journal, 47(1), 27-79.

Boonsong, S. (2005). Kānphatthanā khunnaphāp chīwit læ sangkhom [Development of quality of life and society]. Bangkok: Triple Education.

Bualuang, N. (2007). Kān sœ̄msāng khunnaphāp chīwit læ kānthamngān [Enhancing the quality of life and work]. Bangkok: Konrad adenauer foundation.

Chaiprasit, K., & Santidhirakul, O. (2011). Happiness at work of employees in small and medium-sized enterprises, Thailand. Social and Behavioral Sciences, 25(2011), 189-200.

Chaiwan, S. (2017). President of the community learning center. (2017, October 16). Interview.

Chinachoti, P. (2018). Patčhai thī mī phon tō̜ khwām suk nai kānthamngān khō̜ng phanakngān kō̜n wai kasīanʻāyu nai ʻutsāhakam čhangwat nonthaburī [Factors affecting work happiness of before retirement employee in Industry, Nonthaburi province]. Dusit Thani College Journal, 12(2), 319-334.

Chokwatana, T. (2010). Sētthakit phō̜ phē yong pratyā mai nai lōkāphiwat [Sufficiency economy, new philosophy in the era of globalization]. Bangkok: Thai Chamber Press.

Community Development Department. (2012). Sēnthāng khon phō̜phīang [Sufficiency path]. [Video].

Economic Concept Development Group of the Sufficiency Economy Philosophy. (2003). Pramūan kham nai phra bō̜rom rāchōwāt tangtǣ Phutthasakkarāt - thī kīeokhō̜ng kap pratyā sētthakit phō̜phīang [Compile Words in the Royal Speech. King Bhumibol Adulyadej Since 1950-1999, Related to The Philosophy of Sufficiency Economy]. Bangkok: Office of the National Economics and Social Development Council.

Kunpatarasakul, S. (2014). ʻItthiphon khō̜ng kānprayukchai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang nai kān damnœ̄n chīwit thī mī tō̜ khwām suk nai kānthamngān khunnaphāp chīwit kānthamngān læ prasitthiphon nai kān patibat ngān khō̜ng phanakngān bō̜risat bātharūm dīsai čhamkat [The influence of application of self-sufficiency economy philosophy to the way of life and working happiness quality of life and working effectiveness of employees in the bathroom design company limited] (Master’s thesis). Silpakorn University, Nakhon Pathom.

Malichai, K. (2013). Khwāmsamphan rawāng kāndamnœ̄n chīwit tām nǣo pratyā sētthakit phō̜phīang kap khwām suk læ khwāmsamret nai kānthamngān khō̜ng phanakngān kān faifāfāiphalithǣngprathēt Thai sāi ngān rō̜ng phū wākān bō̜rihān [The relations between living a life in accordance with sufficiency economy philosophy and the happiness and success in workplace: A case of the employees under deputy director administration, electricity generating authority of Thailand] (Master’s thesis). Burapha University, Chonburi.

Manion, J. (2003). Joy at work, creating a positive workplace. Nursing Administration, 33(12),

-659.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). The twelfth national economic and social development plan (2017-2021). Retrieved from http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

Pendse, M., & Ruikar, S. (2013). The relation between happiness, resilience and quality of work life and effectiveness of a web-based intervention at workplace. Journal of Psychosocial Research, 8(2), 189-197.

Phongphit, S. (2015, February 11). Phưng tonʻēng khư̄ ʻarai [What is self-reliance]. Retrieved from http://www.phongphit.com

Phowitthayakan, K. (2016). Patčhai thī mī ʻitthiphon tō̜ khwām suk nai kānthamngān khō̜ng phanakngān rōngngān ʻutsāhakam prǣrūp mai yāngphārā nai ʻamphœ̄ mư̄ang ya lā [Factors influencing the happiness of work-life among Industrial workers of the rubber wood industry in muang yala]. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1), 1-15.

Piarasd, N. (2010). Kānsưksā thatsanakhati tō̜ pratyā nǣokhit sētthakit phō̜phīang læ khwām suk nai kānthamngān khō̜ng nāičhāng læ lūkčhāng nai sathānprakō̜pkān nikhom ʻutsāhakam ʻamatanakhō̜n čhangwat Chon Burī [A comparative study of attitudes on sufficient economy philosophy and happiness in workplace between employers and employees in factories in Amatanakorn industrial estate Chonburi province] (Master’s thesis). Burapha University, Chonburi.

Pichaijumpol, C. (2013). Khwāmsamphan rawāng khunnaphāp chīwit nai kānthamngān kap khwām suk khō̜ng phanakngān Thanākhān ʻŌ̜msin phāk sām [The relationship between the quality of working life and happiness in work of staffs at the Government Savings Bank (GSB) in the third regional bank office (3th RBO)] (Master’s thesis). Silpakorn University, Nakhon Pathom.

Poohongthong, C. (2008). Khwāmsamphan rawāng kān damrong chīp tām lak pratyā sētthakit phō̜phīang kap khwām suk chœ̄ng ʻatta wisai nai kasēttrakō̜n [Relationship between living with sufficiency economy philosophy and subjective well-being in farmers] (Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Prasithrathsint, S. (1997). Theknik kān wikhro̜ tūaprǣ lāi tūa samrap kānwičhai thāng sangkhommasāt læ phrưttikam: Lakkān withīkān læ kān prayuk [Multiple Variable Analysis Techniques for Social Science and Behavior Research: Principles, Methods and Applications] (4th ed.). Bangkok: Liang Chiang.

Sirichokwattana, K. (2012). Super E. Q. khwām suk & khwāmsamret sāng dai dūai hūačhai [Super E.Q. Happiness & Success Created by Heart]. Bangkok: Get Idea.

Somjai, P. (2014). Khwām suk tām nǣothāng pratyā sētthakit phō̜phīang khō̜ng chāobān nai tambon mǣ na ʻamphœ̄ chīang dāo čhangwat Chīang Mai [Happiness regarding to sufficiency economy philosophy of people in Tambon Mae Na, Chiang dao district, Chiang Mai province] (Master’s thesis). Chiang Mai University, Chiang Mai.

Surungkapiprat, J. (2011). Pratyā sētthakit phō̜phīang phư̄a kānphatthanā thī yangyư̄n [Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development]. Bangkok: Triple Education.

Teppasitta, S. (2003). Kān dœ̄n tām rō̜i phrayukhonlabāt sētthakit phō̜phīang chūai kǣ panhā khwām yākčhon læ kān thutčharit [Walking the Footsteps Sufficient Economy Help Solve Poverty and Corruption]. Bangkok: Sri Mueang Printing.

The Secretariat of The House of Representatives. (2017). Kān khapkhlư̄an sư̄p sān sāt phra rāchā phư̄a kanpatirū prathēt [Driving of the King’s Wisdom for Country Reformation]. Bangkok: National Assembly Press.

Uparamai, P. (2008). Sāng phalang thīm ngān tām lak khit sētthakit phō̜phīang [Empowering the Team According to the Concept of Sufficiency Economy]. Nonthaburi: National Technology Training Center Press.

Utsahajit, W. (2014). Sētthakit phō̜phīang kap kānphatthanā sapphayākō̜n manut [Sufficiency Economy and Human Resource Development]. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Waiprom, P. (2013). Khwāmsamphan rawāng khunnaphāp chīwit nai kānthamngān kap khwām suk khō̜ng bukkhalākō̜n kō̜ranī sưksā ʻongkān phēsatchakam [Relationships between quality of work life and happiness a case study of employees in the government pharmaceutical organization (GPO)] (Master’s thesis). Silpakorn University, Nakhon Pathom.

Walton, R. E. (1973). Quality of work life. Sloan Management Review, 15(1), 11-12.

Wattanasiritham, P. (2007). Chīwit phō̜phīang [Sufficient Life]. Bangkok: Dokbia.

Wiruchnipawan, W. (2007). Kānbō̜rihān čhatkān tām nǣothāng khunnatham læ nǣothāng sētthakit phō̜phīang [Management According to The Moral Guidelines and Sufficiency Economy Guidelines]. Bangkok: Frophesa.

Wongsuryrat, C. (2011). Khwāmsamphan rawāng khunnaphāp chīwit kānthamngān khwām suk nai kān tham ngān dōi mī khwām phlœ̄n pentūa prǣkam kap khwāmsamphan: Kō̜ranī sưksā bō̜risat witsawakam kō̜sāng nō̜k chāifang hǣng nưng nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [The relationships between quality of working life, happiness at work, and flow state as moderator: Case study in an Engineering, Procurement, Installation and Commissioning (EPIC) company in oil & gas business industrial, Bangkok office] (Master’s thesis). Thammasat University, Pathum Thani.

Yamané, T. (1973). Statistics: An Introduction Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.