รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ
ดุษฎี โยเหลา
ประทีป จินงี่

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคม และ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคม ดำเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาและสร้างรูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคม โดยการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่าน และศึกษานำร่องเพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสม ส่วนระยะที่ 2 นำรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคมที่พัฒนาขึ้น มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 4) บทบาทผู้สอนและผู้เรียน และ 5) การวัดและประเมินผลของรูปแบบ การวิจัยระยะที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 = 78.18/82.74 และในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคมมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกับผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคมที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า 5I Model ซึ่งมีขั้นการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 5 ขั้น คือ 1. ขั้นเกิดแรงบันดาลใจ 2. ขั้นระบุและวิเคราะห์ปัญหา 3. ขั้นกำหนดวิธีการแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผน 4.ขั้นปฏิบัติโครงงาน และ 5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุภัทรชยาภูมิฐ., โยเหลาด., & จินงี่ป. (2020). รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. Journal of Behavioral Science for Development, 12(1), 92-115. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/204189
Section
Research Article

References

Brahmawong, C. (2013). Kānthotsō̜p prasitthiphāp sư̄ læ chut kānsō̜n [Developmental testing of media and instructional package]. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1), 5-20.

Bunsue, K., Sudtasan, P., Chuangsuwanich, S., Tantunpong, W. (1997). Kan rianru yang mi khwam suk [Learning with happiness]. Journal of Education Studies, 26(1), 7-22.

Buosonte, R. (2008). Kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp thāngkān sưksā [Qualitative Research in Education]. Bangkok: Kham samai.

Buosonte, R. (2011). Kānwičhai læ phatthanā nawattakam kānsưksā [Research and Educational Innovation Development] (2nd ed.). Phitsanulok: Rimping Printing Part., Ltd.

Bupasiri, M. (2009). Phonkān čhatkān rīan kānsō̜n bǣp khrōng ngān witthayāsāt dōi sō̜tsǣk krabūankān kǣ panhā yāng sāngsan klum sāra kān rīanrū witthayāsāt samrap nakrīan chan prathomsưksā pī thī 5 [Effect of implementing scientific learning – teaching project infused with creative problem solving process of science learning strand for prathomsuksa 5 students] (Master’s thesis). Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon.

Chaipila, D. (2015). Phonkān čhat kitčhakam kān rīanrū bǣp khrōng ngān tām nǣokhit STEM Education thī mī tō̜ khwāmsāmāt nai kān kǣ panhā yāng sāngsan thāng witthayāsāt rư̄ang patikiriyā khēmī khō̜ng nakrīan chan matthayommasưksā pī thī sō̜ng [Effects of project-based learning activities based on STEM education on mathayomsuksa 2 students’ creative problem solving ability in learning chemical reaction] (Master’s thesis). Naresuan University, Phitsanulok.

Chanaprach, R. (2008). Kānsưksā patčhai bāng prakān thī song phon tō̜ khwāmsāmāt nai kān kǣ panhā thāng witthayāsāt khō̜ng nakrīan chan matthayommasưksā pī thī sām sangkat samnakngān khēt phư̄nthī kānsưksā pračhūap khīrī khan [A study of some factors affecting problem solving ability in science of mathayomsuksa 3 students under the juris diction of the area service office Prachaubkirikharn province] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Choangchan, A. (2010). Kānphatthanā rūpbǣp kān rīan kānsō̜n phư̄a songsœ̄m khwāmsāmāt nai kān khit kǣ panhā yāng mī wičhāranayān klum sāra kān rīanrū witthayāsāt khō̜ng nakrīan chan prathomsưksā pī thī hā [The development of instructional model for the enhancement of problem solving with critical thinking abilities in schience of fifth grade student] (Doctoral dissertation). Silapakorn University, Nakorn Pathom.

Chomphupart, S. (2011). kānphatthanā phrưttikam kān rīan kānsō̜n phư̄a kān kǣ panhā yāng sāngsan khō̜ng khrū læ nakrīan nai rōngrīan songsœ̄m nakrīan thī mī khwāmsāmāt phisēt thāng witthayāsāt dōi chai kānwičhai patibatkān chœ̄ng wiphāk [A development of instructional behavior for the creative problem solving of teachers and students at the science gifted students promotion school using emancipatory action research] (Doctoral dissertation). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Cronbach, L. (1977). Education Psychology (3rd ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Dieter, G., & Schmidt, L. (2009). Engineering Design (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Eggen, P., & Kauchak, D. (2013). Educational psychology: Windows on classrooms (9th ed.). Boston: Pearson.

Ekthamasuth, C., Taweesuk, P., & Wadyim, N. (2016). Rūpbǣp kān rīan kānsō̜n thī songsœ̄m kān kǣ panhā yāng sāngsan [Teaching model to enhance creative problem solving]. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 32(3), 110–121.

Fisher, R. (1987). Problem Solving in Primary Schools. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Gokhale, A. (1995). Collaborative learning enhances critical thinking. Journal of Technology Education, 7, 22-30.

Iamsupasit, S. (2018). Thritsadī læ theknik kān prap phrưttikam [Theories and Techniques in Behavior Modification] (9th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Isaksen, S., & Treffinger, D. (1985). Creative Problem Solving: The Basic Course. New York: Bearly Limited.

Isaksen, S., Dorval, B., & Treffinger, D. (2000). Creative Approaches to Problem Solving: A Framework for Change (2nd ed.) New York: Creative Problem Solving Group-Buffalo.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2004). Models of Teaching (7th ed.). Boston: Pearson.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of Teaching (9th ed.). Boston: Pearson.

Kanchanachaya, N. (2016). Kānčhatkān rīan kānsō̜n tām krabūankān kǣ panhā yāng sāngsan [Creative problem polving process instructional management]. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(3), 207-224.

Khammanee, T. (2017). Sāt kānsō̜n: ʻOngkhwāmrū phư̄a kānčhat krabūankān rīanrū thī mī prasitthiphāp [Science of Teaching: Knowledge for Effective Yeaching] (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Ministry of Education. (2008). Laksūt kǣn klāng kānsưksā naphư̄n thān Phutthasakkarāt sō̜ngphanhārō̜ihāsipʻet [The Basic Education Core Curriculum Year 2008]. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., LTD.

Osborn, A. (1952). How to Become More Creative: 101 Rewarding Ways to Develop Potential Talent. New York: Scribners.

Osborn, A. (1967). Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. New York: Charles Scribner’s Sons.

Panich, V. (2016). Kānsāng kān rīanrū sū satawat thī yīsipʻet [Construction of Learning for 21st-century] (3rd ed.). Nakhon Pathom: Sun-Packaging (2014) Co. Ltd.

Parnes, S. (1966). Programming Creative Behavior. New York: State University of New York at Buffalo.

Parnes, S. (1967). Creative Behavior Guidebook. New York: Scribners.

Pisa Thailand Center. (2017). Phonkān pramœ̄n PISA sō̜ngphansiphā dān kān kǣ panhā bǣp rūammư̄ (Collaborative Problem Solving: CPS) [Result of the PISA test 2015: Collaborative Problem Solving: CPS]. Retrieved from http://pisathailand.ipst.ac.th/news/

cps2015

Pusitrattanavalee, S. (2017). Kānphatthanā rūpbǣp kānčhatkān rīanrū chœ̄ng ruk samrap khanāčhān witthayālai theknik phāk tai [Development of an active lerning instructional model for teachers in the southern college of technology] (Doctoral dissertation). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Rattanathongkom, S. (2002). Kānphatthanā rūpbǣp kānsō̜n phư̄a nēn kān khit yāng mī wičhāranayān samrap naksưksā kāiyaphāpbambat mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn [The development of an instructional model with the emphasis on critical thinking processes for physical therapy students] (Doctoral dissertation). Khon Kaen University, Khon Kaen.

Rinla, W. (2009). Patčhai thī mī ʻitthiphon tō̜ khwāmsāmāt nai kān kǣ panhā thāng witthayāsāt khō̜ng nakrīan chan matthayommasưksā pī thī sō̜ng sangkat nakngān khēt phư̄nthī kānsưksā Chaiyaphūm khēt sō̜ng [The Causal factors influencing science problem solving abilities of matthayomsurksa 2 students in chaiyaphum educational service area zone 2] (Master’s thesis). Mahasarakham University, Mahasarakham.

Soonthornrojana, W. (2011). Nawattakam phư̄a kān rīanrū [Innovation for Learning]. Mahasarakham: Education Faculty, Mahasarakham University.

Sophonhiranrak, S. (2014). Patčhai nai kānčhatkān rīan kānsō̜n bǣp phasomphasān læ krabūankān rīanrū kǣ panhā chœ̄ng sāngsan thī song phon tō̜ khwāmsāmāt nai kān kǣ panhā yāng sāngsan khō̜ng nisit naksưksā kharusāt sưksā sāt [Factors in organizing blended learning and creative problem solving learning processes that affects creative problem solving abilities of pre-service teacher] (Doctoral dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok.

Stefanou, C., Stolk, J., Prince, M., Chen, J., & Lord, S. (2013, July 1). Self-regulation and autonomy in problem- and project-based learning environment. Active learning in higher education, 14(2), 109–122.

STEM Education Thailand. (2014). Rūčhaksatem [What is STEM education]. Retrieved from http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

Takahashi, M. (2008). Theknik kānkǣkhai panhā yāng sāngsan [Creative-Problem Solving Technique] (2nd Ed.). Bangkok: TPA Press.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). (2017). Sarup khō̜mūn bư̄angton PISA 2015 [Conclusion of PISA Test 2015]. Pathum Thani: The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).

Thongkum, J. (2002). Kānsưksā phonkān rīan witthayāsāt sāra kān rīanrū rư̄ang kindī yū dī khō̜ng nakrīan chan matthayommasưksā pī thī sī rōngrīan bēnčhamarāchānusō̜n thī dai rap kānsō̜n bǣp khrōng ngān dōi chai krabūankān kǣ panhā yāng sāngsan [A study of science learning outcomes on the “right consumption and living” manifested by the Benjamarachanusorn school M. S. IV students taught by the creative problem solving process] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Torrance, E., & Myers, R. (1972). Creative Learning and Teaching. New York: Dodd, Mead Co. 1970.

Tudpinij, S. (2005). Kānphatthanā rūpbǣp kānsō̜n thī songsœ̄m khwāmsāmāt nai kānchai krabūankān phayābān læ thaksa kān khit yāng mī wičhāranayān [Development of an instructional model enhancing nursing process competency and critical thinking skill]. Journal of Faculty of Nursing, Khon Kean University, 24(2), 17-23.

Uttaran, R. (2009). Tūaprǣ chœ̄ng sāhēt thī mī ʻitthiphon tō̜ khwāmsāmāt nai kān kǣ panhā khō̜ng nakrīan chan prathomsưksā pī thī hok sangkat samnakngān khēt phư̄nthī kānsưksā chīang rāi khēt nưng [Factors affecting prathomsuksa 6 students’ proficiency on their problem –solving skills in office of chaingrai education services area 1] (Master’s thesis). Chaing Rai Rajabhat University, Chaing Rai.

Wallach, M., & Kogan, N. (1965). A new look at the Creativity-Intelligence distinction. Journal of personality, 33(3), 367–369.