ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี

Main Article Content

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

Abstract

The purposes of study were 1) to study the effects of positive psychology group intervention to well-being and social adjustment, and 2) to study the psychological experience of secondary boarding after attending positive psychology group intervention. The samples and key informants were 64 secondary students in boarding school who voluntarily participated in positive psychology group intervention for 12 hours. The quantitative results have shown that the students who attended positive psychology group intervention had higher levels of well-being and social adjustment in post and follow up phase of experiment if compared to those of pre phase of experiment with low effect size. While the qualitative results supported the quantitative phase that well-being was emerged from being able to share distress and experiences from peers which facilitated self-esteem and inner beauty of life. In addition, social adjustment was emerged from being able to interact with new friends and feeling closer relationship with their peers. The results from this study contribute to fulfill the gap of knowledge how to apply positive psychology intervention in group instead of individual intervention especially among teenage students to facilitate psychological and social growth.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สกุลพงศ์ น. (2019). ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 35–52. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970
Section
Research Article
Author Biography

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, Srinakharinwirot University

Applied Psychology Program

References

ชาย โพธิสิตา. (2554). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
นิรมล สุวรรณโคตร. (2553). การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย.
ศุภชัย ตู้กลาง, อรพรรณ ทองแตง, ธีรศักดิ์ สาตราและสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา.
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 57(3), 283-294.
อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์, วรรณประภา ชะลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, และสุจริต สุวรรณชีพ. (2544). รายงานการวิจัยการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย.
ขอนแก่น: พระธรรมขันธ์.
Bolier, L., Haverman, M., Westerhol, G. J., Riper, H., Smit, F., & Bohlmeijer, E. (2013). Positive Psychology Interventions: a Meta-analysis of Randomized Controlled
Studies. BMC Public Health, 13, 119.
Creswell, J. W. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Erdfelder, E., Faul, F., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program for the Social, Behavioral, and Biomedical Sciences. Behavioral
Research Method. 39, 175-191.
Erikson, E. H. (1959). Identity and the Life Cycle: Selected Papers. Psychological Issues, 1, 1-171.
Layous, K., Chancellor, J., Lyubomirsky, S., Wang, L., & Doraiswamy, P. M. (2011). Delivering Happiness: Translating Positive Psychology Intervention Research for
Treating Major and Minor Depressive Disorders. The Journal of Alternative and Complementaty Medicine, 17(8), 675-683.
Magyar-Moe, J. L., & Owens, R. L., & Conoley, C. W. (2015). Positive Psychological Interventions in Counseling: What Every Counseling Psychologist Should Know.
The Counseling Psychologist, 43(4), 508-557.
Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress Empirical Validation of Interventions. Tidsskrift for Psykologforening, 42,
874-884.
Sin, N.L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing Well-being and Alleviating Depressive Symptoms with Positive Psychology Interventions: A Practice-friendly Meta-analysis.
Journal of Clinical Psychology, 65,467–487.
Translated Thai References
Mongkol, A., Huttapanom, W., Chetchotisakd, P., Chalookul, W., Punyoyai, L., & Suvanashiep, S. (2001). The Study to Develop Thai Mental Health Indicator. Khon Kaen:
Phrathammakun.
Pothisita, C. (2011). Science an Art of Qualitative Research (5th ed.), Bangkok: Amarin Printing and Publishing.
Suwannakhot, N. (2010). The Adjustment of the First Year Undergraduate Students at Naresuan University (Master dissertation). Srinakharinwirot University, Graduated
School.
Tuklang, S., Thongtang, O., Satra, Teerasakdi, S., & Phattharayuttawat, S. (2012). Factor Influencing Depression among Early Adolescents in Extended Educational
Opportunity School of Samutsakhon Province. Journal Psychiatric Association of Thailand, 57(3), 283-294.