การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน

Authors

  • วราภรณ์ หนูสมตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

Adaptability, Competitive model

Abstract

The aims of this study were to develop adaptability indicators of employees, and to confirmatory test for overall statistical fit that is conducted using confirmatory factor analysis and competitive model analysis techniques. The sample in this study consisted of 200 first six months employees graduated in bachelor degree with no work experience. The instrument was rating-scale questions, the obtained reliability coefficient was .826. The statistical program for the social sciences was used to run confirmatory factor analysis. The results of this study show that the first employee’s adaptability model was fitted with the empirical data; chi-square = 207.71, df = 304, p = 0.999, RMSEA = 0.000, RMR= 0.025, GFI= 0.935, and AGFI= 0.900. The second employee’s adaptability model was also fitted with the empirical data; chi-square = 168.73, df = 207, p = 0.976, RMSEA = 0.000, RMR= 0.023, GFI= 0.936, and AGFI= 0.900. Result from competitive model tested of first versus second model show the second employee’s adaptability model is much more likely to be correct than the other.

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

หนูสมตน ว. (2019). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 53–70. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568