The Design of Animated Game to Create Value and Support Historical Tourism Activity in Muang Kanchanaburi District toward Digital Tourism

Authors

  • พชรณัฏฐ์ ไค่นุ่นภา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • Kittipong Keawphaseart Faculty of Science and Technology Phranakhon Rajabhat University

Keywords:

Animation Game, Historical Tourism, Kanchanaburi City

Abstract

The objectives of this research were: 1) to produce value-added animated games and to support historical tourism activities in Kanchanaburi 2) to assess the effectiveness of value-added animated games and to support historical tourism activities in Kanchanaburi, and 3) to study the satisfaction towards value-added animated game and to support historical tourism activities in Kanchanaburi by using a mixed research method. The tool was a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics such as mean, standard deviation, and content analysis. The results indicated that: 1) the animated games were developed to add value and support historical tourism activities in Kanchanaburi to be digital tourism for 3 tourist attractions: the prehistoric era of the Ayutthaya period, which is the Ban Kao National Museum; the historical era of the Ayutthaya period is the old city of Kanchanaburi (Tha Sao); the historical era of World War II, which is the Bridge over the River Kwai, which can be downloaded from the PLAY STORE named "KAN QUIZ" from the android operating system. The overall in all aspects of the animated game performance evaluation, it was found that the efficiency was at the highest level with an average of 4.39, and 3) the overall satisfaction with the all aspects of the animated game, found that the user's satisfaction was at the highest level with an average of 4.86.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา. ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2559, จาก https://www.ipthailand.go.th/th/.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). รายงานประจำปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2559, จาก http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-5/2561/strategy03.pdf.

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2560). พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน. ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560, จาก www.20171114-draeqa-blueprint.pdf(nstda.or.th).

จักรพันธ์ สาตมุณี ภคพล สุนทรโรจน์ คัชรินทร์ ทองฟัก และพงษ์กัมปนาท แก้วตา. (2564). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบแอปพลิเคชัน LINE Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 13 (1), 100-111.

จัตุรงค์ ไชยปัน ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และชรินทร์ญา หวังวัชรกุล. (2560). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น. วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เดชชาติ แสงว่าง. (2552). การศึกษาเกมโฆษณา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ยูแอนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย.

พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์. (2558). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด "ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

พิชญาพร ประครองใจ. (2564). การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์. (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ภัทรวิชญ์ ศิริรัตน์ และดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2561). การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่องจับอารมณ์ สยบวิวาท ชัยชนะบนท้องถนนที่ทุกคนทำได้. 1 มีนาคม 2561. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 122-130.

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ : พิมดีการพิมพ์.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545). ทฤษฎีการประเมิน. (พิมพ์ครั้งที่ 3) กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. (2560). ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579). ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2560, จาก https://www.nrct.go.th/.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560, จาก: http://plan.bru.ac.th12/.

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2560). แถลงผลการสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2558. ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560, จาก https://www.depa.or.th/th/article-view/20210128_03.

Cochran, W.G. (1963). Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons.

Nomura Research Institute. (2017). Innovation magazine that generates hints for the future. Retrieved September 23, 2017, from https://www.nri.com/en.

Published

16-12-2021

How to Cite

ไค่นุ่นภา พ., & Keawphaseart ก. . . (2021). The Design of Animated Game to Create Value and Support Historical Tourism Activity in Muang Kanchanaburi District toward Digital Tourism. Journal of Accountancy and Management, 13(4), 212–227. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/250571

Issue

Section

Research Articles