The Awareness of Emotional Intelligence and Self - Efficacy Affecting Personal Financial Planning of Workforce in Royal Thai Army

Authors

  • เดชดำรง บุญเต็ม โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
  • Chalermporn Yenyuak Business Administration, Rangsit University

Keywords:

Emotional Intelligence, Self - Efficacy, Personal Financial Planning

Abstract

This study aimed 1) to study the relationship between emotional intelligence and financial planning of the students in the military schools under army training command and 2) to study the relationship between self-efficacy and financial planning of the students in the military schools under army training command. A questionnaire was used to collect the data of the students in the military schools under army training command from 350 samples, and the results were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics for the presentation. The results of the research were as follows: The emotional intelligence in terms of happiness was ranked the most, followed by skill and goodness respectively. Their self-efficacy level was very high. The financial planning of the students in the military schools under army training command was at a very high level. Self-assessment of their status was at very high level. Setting financial goals was at a high level. Setting options and evaluating financial options were at a high level. Compliance with the financial plan was a very high. And the monitoring and improvement of the financial plan were at a very high. According to the results, it was found that personal factors of sex, age and marital status that were different made them have different personal financial plans. Emotional Intelligences in terms of goodness, skill, and happiness affected the personal financial planning of the students in the military schools under army training command, and self-efficacy was connected to the personal financial planning of the students in the military schools under army training command. Therefore, personal financial planning of the students in the military schools under army training command should be promoted by adopting an approach to develop the emotional intelligence and self-efficacy to stimulate their personal financial planning.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมยุทธศึกษาทหารบก. (2563). คุณภาพการศึกษา. ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563, จาก http://qed-army.com

กรมวิชาการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2543). คู่มือความฉลาดทางอารมณ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กรมสุขภาพจิต. (2546). คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 9). นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต.

กัลยา วานิชย์บัญชา และธิตา วานิชย์บัญชา (2558). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 25). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา.

กุลพัฒน์ ศิริกมล. (2559). การพัฒนาโปรแกรมจำลองแผนการเกษียณอายุ. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จันทร์เพ็ญ บุญฉาย. (2551). การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ชินกฤต วงศ์รักษ์. (2564). การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวางแผนการเกษียณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 13(2), 176-190

ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์. (2564). การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงิน .วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 13(1), 66-83

ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ . (2561).การจัดการเงิน: กรณีศึกษาในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับเงินทัศนคติเกี่ยวกับเงิน และความรู้เกี่ยวกับเงินของพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ.สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 7(2), 77-93

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปุณณดา ราชรองไชย. (2553). การจัดการการเงินส่วนบุคคลตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

สิขเรศ ม่วงศิริ (2556). ปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน ในจังหวัดกาญจนบุรี. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563, จาก http://www.nso.go.th/siters/2014/Pages/New/2562/N17-10-62.aspx

เสนาะ กลิ่นงาม วิมลา พงศาธร โสภาพร กล่ำสกุล เชิดชัย ธุระแพง สรภพ อิสรไกรศีล ทิฆัมพร ชิยะพัฒน์ และคณะ. (2549). การศึกษาสถานภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาวะหนี้สินของครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ (2559). การใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนการเงินส่วนบุคคล. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

อรณี ศรีคำมุล นภาภรณ์ พลนิกรกิจ และอุเทน เลานำทา. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำบัญชีของนักบัญชี : กรณีศึกษานักบัญชีในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11(1), 91-102

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York : W.H. Freeman and Company

Black, K. (2006). Business Statistics : for Contemporary Decision Making. 4th ed. New York : John Wily & Sons Inc.

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York : Bantam Books.

Macshane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2005).Organizational Behavior. (3rd ed.). NewYork : McGraw-Hill.

Tell, A., & Ayeni. C. O. (2006). The Impact of Self-Efficacy and Prior Computer Experience on the Creativity of New Librarians in Selected Universities Libraries in Southwest Nigeria, Library Philosophy and Practice.

Yamane, T. (1973). Statistics : An Introductory Analysis (3rded.). New York : Harper & Row.

Published

16-12-2021

How to Cite

บุญเต็ม เ., & Yenyuak เ. . (2021). The Awareness of Emotional Intelligence and Self - Efficacy Affecting Personal Financial Planning of Workforce in Royal Thai Army. Journal of Accountancy and Management, 13(4), 38–53. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/249752

Issue

Section

Research Articles