The Competitive Advantage with Green Supply Chain Management of Community Enterprises in the Northeastern, Thailand

Authors

  • Wannida Sareekham Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus
  • Jakret Mettathamrong Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus
  • Chanthima Phromket Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus

Keywords:

Green Supply Chain, Competitive Advantages, Performance

Abstract

                   The objectives of this study were (1) to study the green supply chain management, creating
a competitive advantage, and performance of community enterprises and (2) to study the relationship of green supply chain management  with the creating competitive advantage and performance of community enterprises in the Northeastern, Thailand. The sample groups were 400 entrepreneurs of community enterprises processing agricultural products in the Northeastern. The data collection uses a questionnaire and the statistics to test the hypothesis are Pearson correlation analysis and regression analysis. The results found 1) the green supply chain management in all cases, green procurement, green  design, green manufacturing, and green distribution. , the competitive advantage in all cases, capability, quality, innovation, and quick response., and performance in all cases, financial, customer, internal processes, and learning and growth  of community enterprises have a high value and 2) The relationship of green supply chain management with the creating competitive advantage and performance of community enterprises processing agricultural products in the Northeastern was related by significant at the 0.01 that was a correlation coefficient between 0.332 - 0.836.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กานต์ธีรา พละบุตร. (2563). ความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(3), 109-125.

กิรติพงษ์ ปัญญาเรือง และ สันติธร ภูริภักดี. (2559). กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีต่อผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวคิด Balance Scorecard ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแปรรูปอาหารของจังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการราชภัฎนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1. 22-23 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล. (2562). การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 16(2), 19-39.

ชฎารัฐ ขวัญนา. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กับความสำเร็จของธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(4), 121-133.

ทำนอง ชิดชอบ และ นลิน เพียรทอง. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงผลักดัน การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลการดำเนินธุรกิจขออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 16(2), 127-140.

นพรุจ ธรรมจิโรจ, อัมพิกา ไกรฤทธิ์ และ สิรางค์ กลั่นคำสอน. (2555). องค์กรที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. 17-19 ตุลาคม 2555 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

ปรียาวดี ผลอเนก และ ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค. (2017). ประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจังหวัดสระแก้วในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(3), 186-193.

พรทิพย์ รอดพ้น และ บัณฑิต ผังนิรันดร์. (2560). แรงผลักดันในการดำเนินการ เทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(1), 54-62.

พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์.

เพ็ญสุข เกตุมณี วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล สิริลักษณ์ ทองพูน และ กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง. (2561). ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุค Thailand 4.0. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(4), 245-256.

พัชสิรี ชมภูคำ. (2552). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิลล์.

ภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์. (2559). การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

วรรณิดา สารีคำ จันทิมา พรหมเกษ และ จักเรศ เมตตะธำรงค์. (2562). ศักยภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(5), 1482-1500.

วสุธิดา นักเกษม และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2562). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(2), 1075-1097.

สายพิณ ปั้นทอง และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2561). ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 138-149.

สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์. (2016). การจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2(2), 91-100.

อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์, อดิลล่า พงศ์ยี่หล่า และ พาชิตชนัต ศิริพานิช. (2559). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าและความสามารถเชิงนวัตกรรมกับผลการดำเนินงานของกิจการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) กลุ่มเอในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2), 51-62.

อัณยา ประเสริฐลาภ. (2558). การนำแนวคิดกรีนซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Beamon, B. M. (1998). Supply chain design and analysis: models and methods. International Journal of Production Economics, 55(3), 281-294.

Buzatu, A. I.,Pleșea, D. A., Iulian, C., & Valentin,W.P. (2019). Managing organizations for sustainable business development: Interaction between VRIO framework and Mckinsey 7s framework. New trends in sustainable business and consumption. Bari: BASIQ International Conference. 2019, 243-251.

Chompukum, P. (2009). Organization and management. Bangkok : McGraw-Hill Education.

Chung-Shan, Y., Chin-Shan, L., Jane, J. H., & Peter Bernard, M. (2013). The effect of green Supply chain management on green performance and firm competitiveness in the context of container shipping in Taiwan. Transportation Research Part E, 55, 55-73.

Cooper, R. (2017). Supply chain development for the lean enterprise : interorganizational cost management. London : Routledge.

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16 (3), 297-334.

Dunn, M., Norburn, D,, & Burley, S. (1994). The Impact of organizational values, goals, and climate on marketing effectiveness. Journal of Business Research, 30, 131-141.

Flynn, B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The Impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28(1), 58-71.

Fungkiatphiboon, W., Urairat, Y., & Prommai, P. (2019). Factors affecting the performance of small and medium business operations Southern provinces on the border of Thailand. Walailak Procedia 2019, 2019(6), 1-7.

Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2009). Theory of Strategic Management. California : South-Western Cengage Learning.

Libenth, R. (2017). Application of McKinsey 7S model approach in effective monitoring of revenue collection in TRA: Case of Kinondoni municipality. Doctoral dissertation, The Open University of Tanzania.

Lin, R-J., Chen, R-H., & Nguyen, T-H. (2011). Green supply chain management performance in automobile manufacturing industry under uncertainty. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25, 233 – 245.

Mumbe, J. R., & Njuguna, R. (2019). Strategic management practices and performance of small and medium-sized enterprises in Kitui County,Kenya. Journal of Strategic Management, 3(2), 30-45.

Njue, C. M., & Ongoto, H. K. (2018). Strategic management practices and change implementation in selected public universities in Kenya. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 3(4), 124-149.

Nunnally, I. C., & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. New York : McGraw-Hill.

Prajogo, D., Oke, A., & Olhager, J. (2016). Supply chain process : linking supply logistics integration, supply performance, lean processes and competitive performance. International Journal of Operations & Production Management, 36(2), 220-238.

Porter M. E.(1980).Competitive strategy: Techniques for Analyzing industries and Competitors. New York : The Free Press.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York : Harper and Row Publication.

Published

30-09-2021

How to Cite

Sareekham ว., Mettathamrong จ. . ., & Phromket จ. (2021). The Competitive Advantage with Green Supply Chain Management of Community Enterprises in the Northeastern, Thailand. Journal of Accountancy and Management, 13(3), 70–87. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/249638

Issue

Section

Research Articles