The Relationship between Organizational Professionalism and Organizational Success of Accounting Firms in Northeastern of Thailand

  • ปาณิสรา ไชยคำภา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Saithip Janopat Faculty of Management Sciences and Information Technology, Nakhonphanom University
Keywords: Organizational Professionalism, Organizational Success, Accounting Firms

Abstract

It is one of the factors in the management. Is the performance of the organization's operation. To lead the organization with expertise and skilled in profession as much as possible. Therefore, the purpose of this research was to study the relationship between organizational professionalism and organizational success of account firms in northeastern of Thailand. The questionnaire is as a tool to collect data from 108 accounting firms executives in northeastern of Thailand. The statistics used in the data analysis were, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The result of the research showed that organizational professionalism leadership and operations had positive relationships with and effect on organizational success.  According to the results, accounting firms executives should pay attention to organizational professionalism. This will result so that its personnel can be used as a way to develop and improve their operations effectively and to ensure maximum efficiency in the work of the organization and to achieve success for the organization in future changing circumstances.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562). กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมเพิ่มสมรรถนะนักบัญชียุคใหม่ทั่วประเทศเน้นตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด. ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563, จากhttps://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469416278.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2555). การรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ. ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563, จากhttps://dbd.go.th/news_view.php?nid=2813.

กิตติพงษ์ อิโน. (2559). ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ดีที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กฤษกร ดวงสว่าง. (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์. (2555). AEC กับการปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย. วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, 18(70), 36–39.

จตุพร สังขวรรณ. (2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชัยสรรค์ รังคะภูติ, วัชธนพงศ์ ยอดราช และเจษฎา ใหม่ตาจักร. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ปี 2559, 31 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, หน้า 430-501.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). แนวคิดการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง (พิมพ์ครั้งที่ 8).กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.

ปิยธิดา สายสุทธิ์. (2554). ผลกระทบของศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จขององค์กรของสำนักงานบัญชีในเขตภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปิยนุช มงคลนำ. (2560). ผลกระทบของความเป็นเลิศทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในเขตภาคกลางของประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วรางคนา คำทา. (2557). ผลกระทบของการบริหารการบริการสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจสปาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สภาวิชาชีพบัญชี. (2561). ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561. ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2564, จาก https://www.tfac.or.th/Article/Detail/67793.

สภาวิชาชีพบัญชี. (2560). AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563, จาก https://www.tfac.or.th/Article/Detail/67793.

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. (2560). เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 ใช้ในการประเมินความเป็นเลิศขององค์กร. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ตะวันออก.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2560. แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564). ค้นหาเมื่อ 29 เมษายน 2563. จาก https://www.sme.go.th/upload/mod_download/แผนการส่งเสริม%20SME%20ฉบับที่%204%20(พ.ศ.%202560-2564).pdf

Aaker, D.A., Kumar, V. & Day, G.S. (2001). Marketing Research (7th ed.). New York: John Wiley and Sons.

Black, K. (2006). Business Statistics: for Contemporary Decision Making. (4th ed.), Business Statistics for Contemporary Decision Making. New York: John Wiley and Son.

Hair, J.F., Black, W.C., & Erson, R.E. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). New Jersey: Pearson.

Published
2021-09-10
How to Cite
ไชยคำภาป., & Janopat, S. (2021). The Relationship between Organizational Professionalism and Organizational Success of Accounting Firms in Northeastern of Thailand. ournal of ccountancy and anagement, 13(3), 41-54. etrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/248421
Section
Research Articles