The Development of Potential in Production Process and Marketing of Freshwater Fish Products Processing Community Enterprise, Baan Ta Pha Yao Tan To District, Yala Province

  • กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Keywords: The Development of Potential, Production Process, Marketing

Abstract

The objects of this research was to analyze the operational status and develop of potential in production process and marketing of freshwater fish products processing community enterprise, Baan Ta Pha Yao Tan To district, Yala province for competitive in production process and marketing. This is Participatory action research. The case study was leader and members in Freshwater Fish Products Processing Community Enterprise. The results of this research are as follows: 1) Using local staples but varying quantities, the production process is not hygienic, there is a problem in the storage of raw materials, drying  in sunlight, production quality is not stable, produce less product, developed with production planning, using knowledge of good hygiene in food production, use a hot air incubator to preserve food. 2) lack of analysis of the business environment, a variety of products and a clear set of strengths, no brand, packaging poses a risk to product quality and product labels, no product details and certification are displayed, the prices that are derived from cost and profit calculations are not set, distribution channels are still unable to reach target customers, lack of brand communication and information. The potential development results are as follows: 1) The group has been developed for the production process in accordance with good hygiene standards, build confidence Resulting in more production. 2) There are new products that can create added value as an alternative to customers, there is a packaging that can better maintain the product, there is a label showing details of the product. Add distribution channels both online and offline. Along with marketing campaigns that focus on communication through distribution channels

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกศราภรณ์ สังขมณี, อนิรุทธิ์ ผงคลี และแคทลียา ชาปะวัง. (2555). ผลกระทบของการบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายในประเทศไทย. วารสารบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4 (4), 108-115.
จิตพนธ์ ชุมเกต. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่าง ยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เฉลิมชัย อุทธการ ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ และเกสินี หมื่นไธสง. (2557) ผลกระทบของการบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 36 (140), 74-85.
ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรมเวียง. (2561). แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 36(5), 40-58.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2551). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ปัญญาชน.
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, รุ่งทิวา ชูทอง และสุธาทิพย์ ทั่วจบ. (2563). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจข้าวเตาปูน จังหวัดราชบุรี. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(3), 24-34.
ธนวุฒิ พิมพ์กิ. (2556). การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์..
บุญฑวรรณ วิงวอน. (2556). การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอัปสร อีซอ. (2561). การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบล ท่าสาป จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 13(1), 171-181.
พิบูล ทีปะปาล. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์.
รักประชา ธิศาเวช, สังวาล สมบูรณ์ และสุมาลี เงยวิจิตร. (2560). กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มต้นกล้าวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภชัฏอุบลราชธานี, 8(ฉบับพิเศษ), 106-121.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, วัชรี พฤกษิกานนท์, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, สุขุมพันธุ์ ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2554). การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ในเขตภาคเหนือ. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15(2), 1-25.
สุภาพร พรมมะเริง. (2561). แนวทางการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2), 248-258.
อภิสรา ชุ่มจิตร, นิศา ชัชกุล และเครือวัลย์ ชัชกุล. (2557).´การพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 10(2), 94-115.
อัปสร อีซอ ปวีณา เจะอารง สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2557). การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้าน อัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา). การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”, 20-22 พฤษภาคม 2558. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
อัญชรา พุทธิกาญจนกุล, วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ และพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์. (2558). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
Published
2020-12-29
How to Cite
พินิจจันทร์ก. (2020). The Development of Potential in Production Process and Marketing of Freshwater Fish Products Processing Community Enterprise, Baan Ta Pha Yao Tan To District, Yala Province. Journal of Accountancy and Management, 12(4), 67-81. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/245678
Section
Research Articles