Model for Wickerwork Product Group’s Sustainable Management from Pandanus in Pongbulo Community, Sateng Nok Subdistrict, Muang District, Yala Province

  • จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
Keywords: Group Management, Pandanus wicker products, Sustainable

Abstract

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืน ชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนาม บ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 2) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืน บ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการประยุกต์กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)  โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการภาครัฐ จำนวน 5 คน และสมาชิกกลุ่มจักสานจากเตยหนาม ชุมชนบ้านพงบูโล๊ะ 10 คน รวมเป็น 15 คน  ด้วยวิธีการแบบเจาะจง การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม  ผลการวิจัย พบว่า  สภาพปัญหาของกลุ่มในภาพรวมกลุ่มยังมีการขาดการวางแผน และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคน ด้านเงิน ด้านวัตถุดิบ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มจะช่วยเป็นแนวทางพัฒนากลุ่ม ได้แก่ การบริหารจัดการ ด้านคน หัวหน้ากลุ่มต้องมีภาวะผู้นำ ด้านเงิน หาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐมาสนับสนุนพร้อมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน สนับสนุนความรู้เกี่ยวกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ สามารถควบคุมได้  พร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาและแรงงาน  ด้านการจัดการ จัดโครงสร้างกลุ่มให้ชัดเจน หาคนรุ่นใหม่ในชุมชนมาเป็นสมาชิกกลุ่ม สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กลุ่มเกิดความยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิรพร มหาอินทร์,อรุณี พึงวัฒนานุกูล,ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์ และขวัญฤทัย วงศ์คำแหงหาญ. 2554. การดำเนินงา
และการส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่อง แต่งงาน จังหวัดปทุมธานีhttps://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1201/
Bus_55_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y(20 พฤษภาคม 2563).
ธีระชัย สุนทร พจ ตู้พจ และอำนวย สังข์ช่วย (2563). การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มโอบ้านหนองผัก
หลอด ตำบลแทน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. วรสารมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด, 9(1), 139-148.

นิศารัตน์ สังข์เสือ และพลดา เดชพลมาตย์. (2560). การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13.
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 868-877.
ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณชกิจ. (2552). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพ : อินโฟนิ่ง.
ปิยพัทธ์ หีบแก้ว และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์.(2563). แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนร้านรุ่งตะวันสมุนไพร ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 4(2), 267-280.
ปรียาพร สุบงกช และกอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ (2559). รูปแบบการบริหารการพัฒนากลุ่มสตรีเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 9(2), 2255-2267.
ประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์ ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ (2555). .การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านนองขาม
ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์, 7(2), 89-96.
พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, บัณฑิต บุษบา. (2559). แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่.
วรสารสมาคมนักวิจัย,21(1), 74-87.
วิภาดา มุกดา(2557). แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก.
วรสารวิจัย มสด. 10(1), 187-205.
Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2004) . Strategic management and business policy. Upper Saddle River,
NJ: Pearson/ Prentice Hall.
World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future . Oxford University
Press. ISBN 019282080X.
Published
2020-12-30
How to Cite
วรวงศ์พิทักษ์จ. (2020). Model for Wickerwork Product Group’s Sustainable Management from Pandanus in Pongbulo Community, Sateng Nok Subdistrict, Muang District, Yala Province. Journal of Accountancy and Management, 12(4), 55-66. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/245418
Section
Research Articles

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'