Relationship between Enterprise Resource Planning Systems Capabilities and Accounting Information Process Efficiency of Business in Industrial Estates Authority in Thailand

  • nisarat khatiyanon Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Uthen Laonamtha Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Natnapha Nilniyom Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
Keywords: Enterprise Resource Planning Systems, Accounting Information Process, Industrial Estates Authority in Thailand

Abstract

The purpose of this research was to study the Relationship between Enterprise Resource Planning Systems Capabilities and Accounting Information Process Efficiency of Business in Industrial Estates Authority in Thailand. The data was collected from 92 executives of business in industrial estates authority in Thailand. and statistics used in the data analysis were, t-test, F-test (ANOVA and MANOVA), multiple correlation analysis and multiple regression analysis.The result of the research showed that Enterprise Resource Planning Systems Capabilities IT Readiness ERP Management Continuous, ERP Employee Involvement and ERP Integration Software Implementation had positive relationships with and effect on accounting information process efficiency as a whole. Therefore, these research results can be should apply the findings of this study to enterprise resource planning systems in order to gain effective accounting information process efficiency. This will result in receiving accurate and truthful accounting information. Match the needs of users. In addition, the executives can use accounting information to make future decisions which will lead to the enhanced overall management efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

nisarat khatiyanon, Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

098-6140946

References

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.). (2562). รายชื่อโรงงาน. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.ieat.go.th/online-service/industrial-list.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.). (2562). บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.ieat.go.th/about/roles-responsibilities.

กุสุมาลย์ จันทร์พลี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของธุรกิจอาหารในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชาลินี บุญยะศัพท์. (2556). ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของบุคลากรในเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา.

ณัฐณิชา ฉัตรสุวรรณ. (2559). ผลกระทบของการบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นเลิศที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นันท์นภัส สุขแก้ว. (2558). การสำรวจการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์.

พรพิชิต โพธิ์ศรี. (2559). ผลกระทบของกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มัทนา ลีลาธนาพิพัฒน์. (2557). การศึกษาการนำระบบ ERP (Syteline7) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทยา. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วรินรัศมิ์ นนทะชัย. (2559). ผลกระทบของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สกล เลี่ยมประวัติ. (2556). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล. (2562). ระบบ ERP ในธุรกิจ SME. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2562 , จาก https://www.depa.or.th/th/article-view/erp-sme

สิทธิชัย ฝรั่งทอง. (2554). การใช้ระบบ ERP เพื่อลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร. กรุงเทพฯ : วิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก.

อุเทน เลานำทา และนิภาพร อบทอง. (2560). ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กับความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. WMS Journal of Management, 6(3), 17–31.

อุบลวรรณ ขุนทอง. (2556). ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ การดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Aaker, D. A., Kumar,V., & Day, G. S. (2001). Marketing Research (7th ed.). New York : John Wiley and Sons

Ndubuis, A., N., & others. (2017). Comparative Analysis of Computerized Accounting System and Manual Accounting System of Quoted Microfinance Banks (MFBs) in Nigeria. Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(2), 30–43.

Aydiner, A. S., Tatoglu, E., Bayraktar, E., & Zaim, S. (2019). Information system capabilities and firm performance: Opening the black box through decision-making performance and business-process performance. International Journal of Information Management, 47 (December 2018), 168–182.

Black, K. (2006). Business statistics : for contemporary decision making. In 4th (Ed.), Business Statistics for Contemporary Decision Making. New York : John Wiley and Son.

Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M., & Barvayeh, E. (2011). The impact of Information Technology (IT) on modern accounting systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5(28), 112–116.

Hair, J. F., Black, W. C., & Erson, R. E. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). New Jersey: pearson.

Khudir, I. M. (2016). Implementation of Electronic Accounting System in Business Environment. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 2(6), 127–133.

Pintaric, N. & Bronzin, T. (2013). IT Capability Review. Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September, 104–110.

Scovia, M., & Callist, K. (2015). The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda. Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 6(4), 261–265.

Published
2020-09-30
How to Cite
khatiyanon, nisarat, Laonamtha, U., & Nilniyom, N. (2020). Relationship between Enterprise Resource Planning Systems Capabilities and Accounting Information Process Efficiency of Business in Industrial Estates Authority in Thailand. ournal of ccountancy and anagement, 13(3), 1-13. etrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/241141
Section
Research Articles