Effects of Internal Environment on Risk Management Efficiency of Rajamangala University of Technology Isan

Authors

  • พัชรา กิจใบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • Kanyanat Rattanaphaphtham Mahasarakham Business School
  • Varaporn Prempanichnukul

Keywords:

Internal Environment, Risk Management Efficiency, and Rajamangala University of Technology

Abstract

The objective of this research was to test effects of internal environment on risk management efficiency of Rajamangala University of Technology Isan. The data was collected from 99 division executives of Rajamangala University of Technology Isan. The statistics used for data analysis were multiple correlation analysis and multiple regression analysis. From the analysis of the relationship and the effect, the researcher found that as following. First of all, the internal environment in the aspect work process, human resource management, and information and control had positive relationships and effect on risk management efficiency as a whole. Secondly, internal environment in the aspect leadership and organizational structure did not have positive relationships and effect on risk management efficiency as a whole. Therefore, the executives of Rajamangala University of Technology Isan should use this information as a guideline to develop operational processes and align the management system to be suitable for the current changing situation. This will enable them to anticipate risks and efficiently carry out the risk management process and to achieve their predetermined goals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2560). มุมสรรพากร. วารสารสรรพากร : กรมสรรพากร, 6(59), 22.

กฤตยาวดี เกตุวงศา. (2553). ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กัญญาภัทร จันทร์ขาว ธนายุ ภูมิวิทยาธร และนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี. (2560). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 10(2), 49-55.

งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร. (2558). รายงานประจำปี. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

จันทนา สาขากร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2557). การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรช.

จันทิมา วงศ์วรรณ. (2555). ผลกระทบของวิสัยทัศน์และนโยบายที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. (2556). หลักการจัดการองค์การและการจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชลาวา ละวาทิน. (2559). การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(1), 61-69.

ฐาปนา ฉิ่มไพศาล. (2559). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นฤมล สอาดโฉม. (2550). การบริหารความเสี่ยงองค์กร. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). การจัดการสมัยใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด.

เบญจมาศ สมสุระ. (2557). ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจของผลิตอาหารในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. (2559). โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน. ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2559, จาก http://www.rmuti.ac.th/2015/th/faculty-and-institution/department

รัชนี อัศวจุฬามณี. (2555). ผลกระทบของสภาพแวดล้อมและศักยภาพภายในองค์กรที่มีผลต่อความเครียดเชิงบทบาทของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

รัตนาพร เลารุจิราลัย เกียรติชัย วีระญาณนนท์ และวรรณสินท์ สัตยานุวัตร. (2561). ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการบริหารจัดการสโมสรโรตารีในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 11(2), 39-49.

วันชัย มีชาติ. (2554). การบริหารองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 8). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2556). คู่มือการบริหารความเสี่ยง. ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558,

จาก http:www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/คู่มือบริหารความเสี่ยง.pdf

อังสนา ศรีประเสริฐ. (2553). การบริหารความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน. วารสารวิชาการ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 30(1), 151-161.

อุษณา ภัทรมนตรี. (2558). การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing research (7th ed.). New York : John Wiley & Sons.

Black, K. (2006). Business statistics for contemporary decision making. (4th ed.). New York : John Wiley & Sons.

Hair, J.F., Black, W.C., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. (6th ed.). New Jersey : pearson.

Zain, M., & Kassim, N. M. (2012). The Influence of Internal Environment and Continuous Improvements on Firms Competitiveness and Performance. International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science, 65, 26–32.

Published

30-06-2020

How to Cite

กิจใบ พ., Rattanaphaphtham ก. ., & Prempanichnukul ว. . (2020). Effects of Internal Environment on Risk Management Efficiency of Rajamangala University of Technology Isan. Journal of Accountancy and Management, 14(2), 72–84. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/240805

Issue

Section

Research Articles