The Relationship between Professional Ethics and Work Quality of Supporting Staff in Mahasarakham University

Authors

  • นางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Professional Ethics, Work Quality, Supporting Staff

Abstract

The purpose of this research was to examine The Relationship between professional ethics and work quality of supporting staff in Mahasarakham University. This study used a questionnaire of collecting data from 300 of supporting staff in Mahasarakham University. The statistics used for data analysis are mean, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regressions analysis. The result of research indicated that Professional Ethics in term of independence, accuracy, and honesty have a positively after overall work quality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรวิทย์ ตันศรี. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการทำงานของนักบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ค้นหาบุคลากร. (2562). ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562, จาก www.pd.msu.ac.th/pd4/hr-สถิติบุคลากร.

เข็มพร ศรีมงคล. (2560). ผลกระทบของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการทำงานของนักบัญชีสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). อิทธิพลของความมีอิสระในการทำงานกับบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสำนึกในหน้าที่และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 7 (1), 104 – 123.

ณัฐพัชร พานทอง. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

นริศรา แดงเทโพธิ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางด้านการเงินและการบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสาระคาม. 9 (2), 130-152

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น. (2557). จรรยาบรรณในวิชาชีพ. ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2561, จาก https://home.npru.ac.th/pongsada/sheet_2.htm.

พจนี ศรีสุนนท์. (2559). การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2562). ประวัติความเป็นมา. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก https://www.web.msu.ac.th/msucont.php?mn=mhistory&paction=SHOW_ABOUTMSU.

รวมศิริ เมนะโพธิ. (2552). เครื่องมือวัดการทำงานอย่างมีความสุข กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วันชัย ปานจันทร์. (2560). การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. งานวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2553, ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 127. ตอนที่ 127ง. หน้า 68-69. 3 พฤศจิกายน 2553.

สมใจ ลักษณะ. (2552). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. พิมพ์ครั้งที่ 6. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กรุงเทพฯ.

สุจิตตรา แสนชัย. (2559). ผลกระทบของจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุพรรณี ทัพธานี ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ และเกสินี หมื่นไธสง. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 10(1), 50-59.

อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์. (2561). ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์. 11 (1), 81 – 91.

อรอุษา ด้วงช้าง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 223-230.

อุไรววรณ ศรีหานาม สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ และวราพร เปรมพาณิชย์นุกูล. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระในการตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 7(2), 149-160.

เอมิกา ภูยาดวง อัครเดช ฉวีรักษ์ และศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ในวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดอุดรธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34(4), 233-242.

Black, K., (2006). Business statistics for contemporary decision making. 4 th ed. USA : John Wiley & Son.

Nunnally, J. C., (1978). Psychometric theory. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill.

Petersen, E. & Plowman, G.E., (1953). Business Organization and Management. Illinois : Irwin.

Published

12-03-2020

How to Cite

เครือวรรณ น. (2020). The Relationship between Professional Ethics and Work Quality of Supporting Staff in Mahasarakham University. Journal of Accountancy and Management, 12(1), 66–76. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/240416

Issue

Section

Research Articles