Accounting Knowledge and Skills of Accounting and Financial Officers. Rajabhat University Northeast Group.

Authors

  • หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข Chaiyaphum Rajabhat University

Keywords:

Knowledge, Skills Accounting, Finance Officer

Abstract

The purpose of this research were to the level of Accounting Knowledge and Skills of Accounting and Financial Officers. Rajabhat University Northeast Group. The samples  were 101 peoples, used a questionnaire to collect data. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. The results of this research study show that the accounting and financial officers are knowledgeable.  Accounting, Financial and Financial Reports, Auditing, Taxation were good. Have knowledge in managerial account  at a medium level. Accounting knowledge that should be developed is knowledge of account  adjustments and Financial ratio analysis. Have skills as a whole at a high level. Skills that should be developed the most Is the skills in interpersonal relations and communication.

References

กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. (2558). การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : การวัดความรู้ความคิด. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรณิศา ดิษฐ์เสถียร. (2562). คุณสมบัติและกรอบความรู้นักบัญชีบริหารในประเทศไทย. วารสารสภาวิชาชีพบัญชี, 1(1), 1-1.

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (2562). คู่มือปฏิบัติงาน. ค้นวันที่ 4 ตุลาคม 2562, จาก http://www.cpru.ac.th.

งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (2562). เอกสารประกอบรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ. 22 กรกฎาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,

บุญเพิ่ม สุริยมณฑล. (2553). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีของโรงเรียนเอกชนการกุศล ในจังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ปริยากร ปริโยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย. วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์, 1(2), 8-20.

ปิติภูมิ เบญจโอฬาร. (2553). คุณสมบัติของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2557). ผลของความรู้ ทักษะ คุณค่า จรรยาบรรณ และทัศนคติในวิชาชีพ ที่มีต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร. วารสารสุทธิปริทัศน์, 28(87), 101.

ไพรสน ทัพหน้า. (2551). การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ลัดดา คำเสมอ. (2554). การศึกษาปัญหาของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

วัชรี พยัคฆ์. (2551). ความรู้ความเข้าใจต่อระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วันวิสาข์ เดชภูมี. (2556). ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีที่ธุรกิจในเขตจังหวัดขอนแก่นต้องการ. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก – ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค (ฉบับปรับปรุง). ค้นวันที่ 8 ตุลาคม 2561, จาก http://www.fap.or.th.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง). ค้นวันที่ 8 ตุลาคม 2561, จาก http://www.fap.or.th.

สังวาล ยมเกิด. (2552). ทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สิงห์ทอง บัวชุม และจันทนี บัวชุม. (2561). คู่มือเตรียมสอบททำหน้าที่บัญชีและการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.

สุนทรี ศรีไทย. (2552). ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุภาพร แจ่มศรี. (2554). ผลกระทบของการเรียนรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุวิมล ว่องวานิช. (2555). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรวรรณ ภาสุระอารีย์. (2553). ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Aaker D.A., Kumar, V. & Day, G.S . (2005). Marketing research. New York : John Wiley & Son.

International Federation of Accountants-IFAC. (2010). Handbook of international education pronouncements 2010 edition. New York: IFAC.

Downloads

Published

04-06-2020

How to Cite

ทองศรีสุข ห. (2020). Accounting Knowledge and Skills of Accounting and Financial Officers. Rajabhat University Northeast Group. Journal of Accountancy and Management, 12(2), 149–160. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/240181

Issue

Section

Research Articles