The Development of Accounting System on Manufacturing and Sales OTOP Group of Villagers, Wang Saphung District, Loei Province

Authors

  • เมชยา ท่าพิมาย

Keywords:

Accounting Systems

Abstract

                   The research purposes were 1) to investigate the problems and obstacles of the accounting operation in order to develop the accounting system which is Generally Accepted Accounting Principles: GAAP, and 2) to determine the guidelines of the correct accounting system. The mixed methodology between quantitative and qualitative research entitled, the research sample consisted of 20 groups of the local producers who are villagers, manufacturing and sale the One Tambol One Product (OTOP) in Wang Saphung district, Loei province. The research findings were revealed as follows:

                    The problem in accounting of villager group who manufactures and sales the OTOP in Wang Saphung district, Loei province were obviously found that the internal problem was occurred in terms of the tools for the work operation, the abilities, the cooperation and coordination, documents and accounting methods.  For the need of guidelines for accounting system development, the manufacturers’ opinion about the guidelines to develop the accounting system, manufacturing system, disbursement of raw materials, purchase of raw materials system and packaging, and merchandise system, and the  payment and disbursement system which group of villagers were needed.  The group of villagers manufacturing and sale the OTOP in Wang Saphung district, Loei province were trained about the accounting system development, the pre-test and post-test were conducted with the participants to obtain their understanding and applied the result to improve them.  The result showed that after the training, the participants gained higher scores more than pre-training.  This implied that the training participants understood thoroughly and could operate the accounting system after training.  

Author Biography

เมชยา ท่าพิมาย

081-5744677
machaya@gmail.com

24/3 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

อาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

References

กิตติ ลิ่มสกุล. (2544). แนวทางการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพ ฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุสุมา ดำพิทักษ์ มาลี จตุรัส และนภาพร เตรียมมีฤทธิ์. (2552). การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าOTOP : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย. ( 2554). แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตพระเกียรติ.

คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ. (2549). แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ : บีทีเอสเพรส.

ชิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ. (2547). การวางระบบบัญชี. กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2548). แนวทางการตรวจสอบภายใน. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ดูมายเบส.

ไทยตำบล ดอท คอม. (2557). แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป (OTOP) ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล. ค้นเมื่อ 21 ตุลาคม2557, จาก http://www.thaitambon.com

ทศพร ไชยประคอง (2552). การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับกองทุนสวัสดิการครู โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นภาพร ณ เชียงใหม่. (2548). ระบบบัญชี. กรุงเทพฯ : พัฒนาวิชาการ.

นริศรา แก้วแสนเมือง. (2554). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายในของบุคลากรส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่. การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง อภิรักษ์ พุ่นกลิ่น และกัญญา ประยูรสุข. (2549). การวางระบบบัญชี. กรุงเทพ ฯ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์.

ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว ธันย์ชนก หุ่นสุวรรณ์ และจิตราภรณ์ ทองมา. (2557). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา.

วิภาวี ศรีคะ. (2546). การจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิไล วีรปรีย์ และจงจิตต์ หลีกภัย. (2551). ระบบบัญชี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชรี ฮั่นวิวัฒน์. (2554). ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช. การค้นคว้าอิสระ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และสุภชัย พาหุมันโต. (2553). การศึกษาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มผู้ผลิตตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, 6(1), 1-15.

สุขุม โพธิสวัสดิ์. (2549). การวางระบบบัญชี. กรุงเทพฯ: สายธาร.

หอการค้าจังหวัดเลย. (2557). รายชื่อหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. ค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.thaitambon.com

อัจฉราวรรณ มณีขัติย์. (2544). นโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. วารสารพัฒนาชุมชน. 40(9), 24-26.

Downloads

Published

30-07-2018

How to Cite

ท่าพิมาย เ. (2018). The Development of Accounting System on Manufacturing and Sales OTOP Group of Villagers, Wang Saphung District, Loei Province. Journal of Accountancy and Management, 10(2), 28–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/235652

Issue

Section

Research Articles