Relationships Between Customer Response Orientation and Organizational Success of Beauty Clinic in Thailand

Authors

  • Narissara Paengkaew คณะการบัญชีและการจัดการ
  • Jindarat Peemanee Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
  • Peerawat Chailom Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

Abstract

The purpose of this research was to test the relationship between customer response orientation and organizational success of beauty clinic in Thailand. A questionnaire was used for collecting data from 130 executive of beauty clinic in Thailand. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, correlation analysis, multiple regression and multiple regression analysis. The results showed that customer response orientation in the aspects of speed of service and customer communication had a positive relationship with effect on overall organizational success. Therefore, executive of beauty clinic should focus on the importance of customer response orientation, especially for the speed of service and customer communication, So that customers are satisfied with the service and brand loyalty and service. Which results in the success of the organization

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกพรรณ นวลงาม. (2557). ผลกระทบของศักยภาพการตอบสนองลูกค้าที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข. (2561). จำนวนสถานพยาบาลประเภทการให้บริการด้านความงาม. ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2561, จาก http://mrd-hss.moph.go.th/mrd/index.php

กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าองค์กรของธุรกิจอินเทอร์เน็ต. ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จิรประภา อัครบวร และดาวิษา ศรีธัญรัตน์. (2558). คู่มือการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.

ธิติมา พลพวก. (2559). ผลกระทบของการบริการที่เป็นเลิศที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปภาวิน พชรโชติสุธี. (2561). ปัจจัยลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การให้บริการสมัยใหม่และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยว. Veridian E-Journal Silpakorn University, 11(3), 849-865.

พสุ เดชะรินทร์. (2551). Balanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2553). การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา. ค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559, จาก http://yourstrategy.blogspot.com/2010/04/blog-post_17.html

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). Business Trends ที่จะมาแรงในปี 2017กับโอกาสทางธุรกิจสำหรับ SME. ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2562, จาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/5BusinessTrendsOf2017.pdf

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาสารคาม : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สรายุทธ กันหลง. (2555). การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Cronbach’s alpha. ค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2563, จาก http://www.ipernity.com/blog/252172/477413.

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย. (2561). ธุรกิจความงามพุ่งแสนล้าน “ยักษ์ใหญ่-หน้าใหม่” บุกหนัก. ค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561, จาก http://gotomanager.com/content/ธุรกิจความงามพุ่งแสนล้าน-“ยักษ์ใหญ่-หน้าใหม่”-บุกหนัก

สุทินีกรณ์ โภชากร. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สนอง ปัญญาฤกษ์. (2562). สื่อสารชนะใจคน 1st ed. กรุงเทพฯ : Minibear.

Aaker, D. A., Kumar, V.& Day, G. S. (2001). Marketing Research. 7th ed. New York : John Wiley & Sons.

Black, K. (2006). Business Statistics for Contemporary. USA : John Wiley & Sons.

Published

30-06-2020

How to Cite

Paengkaew, N. ., Peemanee, J. ., & Chailom, P. . (2020). Relationships Between Customer Response Orientation and Organizational Success of Beauty Clinic in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 14(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/235364

Issue

Section

Research Articles