The Impact of Sustainable Development Report Disclosures on Firm Value

Authors

  • สัตยา ตันจันทร์พงศ์
  • พัทธ์ยศ เดชศิริ
  • ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

Keywords:

การเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืน มูลค่ากิจการ ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงิน ขอบเขตการศึกษาจำกัดเฉพาะปี พ.ศ. 2559 จำนวน 340  บริษัท ซึ่งใช้แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนา
ความยั่งยืนที่ปรับปรุงมาจากกรอบการรายงานความยั่งยืนของ Global Report Initiative การวัดมูลค่ากิจการ จะใช้
ตัววัด Tobin’s q  เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า การเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนไม่มีผลกระทบกับมูลค่ากิจการ  สำหรับตัวแปรควบคุม  พบว่า ขนาดบริษัท มีผลกระทบในเชิงลบกับมูลค่ากิจการ  ขณะที่ความเสี่ยงทางการเงิน  ความสามารถในการทำกำไรและระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตน  มีผลกระทบในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ  นอกจากนั้นความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมีผลกระทบในเชิงบวกมูลค่ากิจการ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 
ถ้าบริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่จบการศึกษาทางด้านบัญชีและ/หรือการเงิน  ขณะที่ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนไม่มีผลกระทบมูลค่ากิจการ  เมื่อบริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่จบการศึกษาทางด้านอื่น  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานกำกับดูแล  เนื่องจากสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชไมพร รัตนเจริญชัย, ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ และ สัมพันธ์ เนตยานันท์. (2560). ผลกระทบจากการกำกับดูแลกิจการและรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี,
13(37), 53-72.

ณัฐชา ภู่ระยับ, นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และ วีรยา ภัทรอาชาชัย. (2560). ผลกระทบของวัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่มีผลการดำเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(2),
103-113.

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ. กรุงเทพฯ:
เมจิกเพรส.

สัตยา ตันจันทร์พงศ์. (2558). การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานผ่านการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย, 20(2), 105-113.

Al Abri, I., Bi, X., & Hodges, A. (2016). Does it pay to be sustainable? Corporate sustainability and corporate financial
performance: A study based on the Dow Jones sustainability index (DJSI). Presentation at the Southern
Agricultural Economics Association’s 2016 Annual Meeting (pp.1-34), San Antonio, Texas.

Chung, K.H., & Pruitt, S.W. (1994). A Simple Approximation of Tobin’s q. Financial Management, 23(3), 70-74.

Endaya, K.A., & Hanafah, M.M. (2016). Internal auditor characteristics, internal audit effectiveness, and moderating
effect of senior management. Journal of Economic and Administrative Sciences, 32(2), 160-176.

Hair, F., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). New Jersey: Pearson
Education.

Lerskullawat, P., & Prukumpai, S. (2017). Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand.
Proceeding of ISER 83rd International Conference (pp.29-32). Tokyo, Japan.

Lourenço, I.C., Branco, M. C., Curto, J. D., & Eugénio, T. (2012). How Does the Market Value Corporate Sustainability
Performance? J Bus Ethics, 108(4), 417-428.

LÓpez, M. V., Garcia, A., & Rodriguez, L. (2007). Sustainable development and corporate performance: A study based
on the Dow Jones sustainability index. Journal of Business Ethics, 75(3), 285-300.

Mohamed, Z. (2011). The effects of Audit Committee and Internal Audit Attributes on Internal Audit Quality and Audit
Fees. Doctor of Philosophy. Multimedia University, Kenya.

Mule, R.K., Mukras, S., & Nzioka, O. M. (2015). Corporate size, profitability and market value: an econometric panel
analysis of listed firms in Kenya. European Scientific Journal, 11(13), 376-396.

Swinkels, E. (2012). ‘The effect of publishing a GRI sustainability report on financial performance’. Master dissertation,
Tilburg University, Netherlands.

The Global Sustainability Standards Board. (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Global Reporting Initiative.
47-80.

Wagner, M. (2010). The role of corporate sustainability performance for economic performance: A firm-level analysis of
moderation effects, Ecological Economics, 69(7), 1553-1560.

Wang, X. (2010). Tax avoidance, corporate transparency and firm value. Retrieved December 25, 2016, from
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id= 1716474

Wiwattanakantang, Y. (2001). Controlling shareholders and corporate value: evidence from Thailand. Pacific-Basin
Finance Journal, 9(4), 323-362.

Published

07-10-2019

How to Cite

ตันจันทร์พงศ์ ส., เดชศิริ พ., & อวิโรธนานนท์ ท. (2019). The Impact of Sustainable Development Report Disclosures on Firm Value. Journal of Accountancy and Management, 11(1), 131–144. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/article/view/220136

Issue

Section

Research Articles