การเปิดรับสื่อต่างๆ และข้อความสาระสําคัญ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”กับการปรับพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ

Main Article Content

มลินี สมภพเจริญ
นิรันตา ไชยพาน

Abstract

Food and water borne diseases, including acute diarrhea, food poisoning, and cholera, are life-threatening since the former time and can emerge throughout the year. The Ministry of Public Health has continuously made an effort to promote preventive behaviors by launching a remarkable slogan reading “Eat Hot, Use Middle Spoon, Clean Hand More Often”. These diseases derive from infected ingredients, cooks, food containers, as well as unclean environment for food preparation. Therefore, the purpose of this study is to explore the influence of various media on people's knowledge and behaviors for the prevention of food and water borne diseases. The data collection was made by the interview form which addressed the sample group totaling 416 persons nationwide at the age of 20 years and over.


The findings of the study revealed that the behaviors of the sample group for the prevention of food and water borne diseases were related to various media accessibility publicized by Bureau of Risk Communication and Health Behavior Development, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, i.e. stickers provided for people to place in their kitchens and food consumption record manuals. In addition, the behaviors for the prevention of food and water borne diseases also correlated with a variable of printing media accessibility, including leaflets, posters, newspaper, as well as personal media, i.e. public health officials (physicians, nurses, public health personnel), and people in the community, i.e. village health volunteers, with a statistical significance according to Pearson's correlation coefficient analysis. These media can be applied to promote and disseminate knowledge, as well as enhance specific behaviors of which people are not aware, such as middle spoon usage behavior requiring an emphasis and cooperation from other people in adjusting middle spoon usage behavior concurrently, in order to bring about the norm acceptable to people in the society, and minimize food and water borne diseases, as well as lift up people's quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

มลินี สมภพเจริญ

ดร.มลินี สมภพเจริญ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิรันตา ไชยพาน

นิรันตา ไชยพาน นักวิชาสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

References

ภาษาไทย
คาราสุข คําถุนวิไลวงศ์ นิตยา ไทยาภิรมย์ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2554). พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารกของมารดาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พยาบาลสาร. 38
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551). โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ. หน่วยที่ 1-8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 7.
มาลินี วัฒนากูล, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อมรพรรณ วรรณวิไลย, ศิริธร โฆษคุณวุฒิ (2554) ประสิทธิผลของการส่งเสริมการทําความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาลสาร 38 : 1-16.

ภาษาอังกฤษ
Duff SB, Scott EA, Mafilios MS, Todd EC, Krilov LR, Geddes AM, Ackerman SJ. (2003). Cost-effectiveness of a targeted disinfection program in household kitchens to prevent food borne illnesses in the United States Canada, and the United Kingdom. Journal of Food Protection. ; 66(11): 2103-15.
Hoffman E. Richard, Greenblatt, Matyas, Sharp, Esteban, Hodge, and Liang. (2005) Capacity of State and Territorial Health Agencies to Prevent Food borne Illness. Emerging Infectious Disease. 11(1): 11-16.
Kasl SV, & Le Cobb S. (2002). Preventive Health Behavior. Archives of Environmental Health. 2002:12:246-266
Lapinski M K. et al. (2013). Testing the effects of social norms and behavioral privacy on hand washing: A field experiment. Human Communication Research. 39 21-46
Park, H. S., & Smith, S. (2007). Distinctiveness and influence of subjective norms, personal descriptive and injunctive norms, and societal descriptive and injunctive norms on behavioral intent: A case of two behaviors critical to organ donation. Human Communication Research, 33, 194–218.
Rimal, R. N., & Real, K. (2005). How behaviors are influenced by perceived norms: A test of the theory of normative social behavior. Communication Research, 32, 389–414.
World Health Organization(WHO). (2002). The State of World Health: the World Health Reports a Vision for All. Geneva: World Health Organization. เว็บไซต์ http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_66.phphttps://sites.google.com/site/fwd2012plus/141 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 https://sites.google.com/site/fwd2012plus/búlogu OjUñ 20 WOYN199 2556.