บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
   

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ

สถาบันคลังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์

มหาวิทยาลัยมหิดล