Guidelines for developing accounting capabilities that affect the performance of cooperative accountants in Thailand

Main Article Content

Patcharee Wichaidit
Chonkanok Kositkanin

Abstract

This research study on the development of accounting potential that affects the success of cooperative accountants. The objective of this study was to study the approach to developing accounting capabilities in each practice of cooperative accountants in Thailand. The sample was studied from 450 cooperative accountants in Thailand using questionnaires as a tool for data collection. Descriptive statistics were used to explain basic information. And multiple regression analysis in hypothesis testing.


The study found that accounting potential both professional knowledge professional skills, professional value, and attitude has a positive effect on the success of the work of cooperative accountants in Thailand in all areas, namely the achievement of success goals, procurement and use of resources the operational processes and the satisfaction of all parties. Therefore, the cooperative accountant should focus on the potential in all five areas for use in practice. And should develop the capacity to increase the capacity in other related areas to be applied in operations and lead to better efficiency in the work.

Article Details

How to Cite
Wichaidit, P. ., & Kositkanin, C. . (2021). Guidelines for developing accounting capabilities that affect the performance of cooperative accountants in Thailand. Journal of Arts Management, 5(1), 150–164. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/view/246973
Section
Research Articles

References

กานดา แซ่หลิว และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. (2560). ศักยภาพทางการบัญชีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ (การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ชัพวิชญ์ คำภิรมย์. (2554). ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชี และประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ที่มีต่อความสำเร็จในการทางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์การบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 เมษายน 2542. เล่ม 116 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1-33.

พลอยระวี จันทร์ประสิทธ์. (2557). ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชี บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พูลสิน กลิ่นประทุม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

รจนา ชิตทะวงค์. (2552). ปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ (การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิชิต เอียงอ่อน, วัชรินทร์ อรรคศรีวร, มาลี แสงจันทร์, กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, ฉวี สิงหาดุ และยุทธนา พรรคอนันต์. (2563). แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 6(1), 48-57.

สรายุทธ สุวรรณปักษ์. (2549). ผลกระทบของคุณสมบัติของนักบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.