คู่มือมนุษย์

Main Article Content

Jiraporn Chawasiri

Abstract

คู่มือมนุษย์ (ฉบับสาระสำคัญ) โดยท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากจะได้รับความนิยมจัดพิมพ์เป็นอย่างมากของชาวพุทธ และยังถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา เนื่องจากเป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายความอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

Article Details

How to Cite
Chawasiri, J. . (2020). คู่มือมนุษย์. Journal of Arts Management, 4(3), 840–842. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/view/245233
Section
Book Review

References

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). (2561). คู่มือมนุษย์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา บันลือธรรม.