จิตวิทยาในพระอภิธรรม

Main Article Content

Maechee Sarinrattana Chittadhammasithi

Abstract

หนังสือเรื่อง “จิตวิทยาในพระอภิธรรม” เขียนโดย สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ) มี 12 บท ซึ่งผู้เขียนได้มีการค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิจากเอกสาร ตำราวิชาการภาษาไทย พิมพ์ที่ มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553 มีจำนวน 138 หน้า


หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตกับการกำเนิดมนุษย์ผ่านมุมมองทางด้านพุทธจิตวิทยาใน  พระอภิธรรมโดยได้แบ่งเนื้อหาไว้ตามประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ

Article Details

How to Cite
Chittadhammasithi, M. S. . (2020). จิตวิทยาในพระอภิธรรม. Journal of Arts Management, 4(3), 830–839. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/view/245078
Section
Book Review

References

พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ). (2553). จิตวิทยาในพระอภิธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย.