The European Union and United States of America’s Trade Barriers on the Migrant Workers’ Quality of Work Life in Samutsakorn Province

Main Article Content

Jamrat Ungsriwong

Abstract

มาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป เกิดจากการที่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่องของการทำผิดกฎหมายประมง ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่ไม่สามารถทำตามมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการขจัดการค้ามนุษย์ จากการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานภาคบังคับ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ มาตรการและข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ส่งผลต่อกับคุณภาพชีวิตการทางานของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสมุทรสาคร อันสืบเนื่องจากการทำอุตสาหกรรมประมงที่โตเกินขนาด ทำลายทรัพยากรสัตว์น้าทะเล วิถีชีวิตชุมชน และระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นปัญหาจากความละเลยของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย และการเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการที่มุ่งแสวงหาแต่กำไรและผลประโยชน์ตน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมง นำมาซึ่งความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ บทความนี้เสนอข้อคิดเห็นสองประการ คือ แนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานที่จะนามาใช้กับงานวิจัยเพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตการทำงานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบริบทที่ต้องการศึกษา และข้อตกลงเกี่ยวกับบทลงโทษระหว่างสถานประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

Article Details

How to Cite
Ungsriwong, J. (2018). The European Union and United States of America’s Trade Barriers on the Migrant Workers’ Quality of Work Life in Samutsakorn Province. Journal of Arts Management, 1(1), 45–53. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/view/138083
Section
Articles