Published: 2016-02-22

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานพาณิชย์

อาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล, วีรีนทร์ หวังจิรนิรันดร์

15-28

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของตะกอนเปียกอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล

เอกลักษณ์ กิติภัทร์ถาวร, ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ, วลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม

43-56

การออกแบบระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ โดยใช้วิธีอสมการ

รักษนัย นิธิฤทธิไกร, สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์, บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

57-71