การออกแบบระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ โดยใช้วิธีอสมการ

Main Article Content

รักษนัย นิธิฤทธิไกร
สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

Abstract

บทความฉบับนี้นำเสนอหลักการออกแบบแบบใหม่สำหรับระบบ AGC (Automatic Generation Control) ที่อยู่ในระบบไฟฟ้ากำลังสองพื้นที่ นอกจากนี้ยังนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการออกแบบระบบ AGC ด้วยวิธีอสมการ  หลักการออกแบบแบบใหม่นี้นำเงื่อนไขทางการตลาดมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาออกแบบเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของระบบทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยการกำหนดรูปแบบของปัญหานั้นอาศัยเซตของอสมการที่เป็นไปตามธรรมชาติของปัญหาซึ่งเป็นปัญหาการออกแบบที่มีหลายเงื่อนไข จากผลลัพธ์ของการออกแบบพบว่าวิธีที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

DESIGN OF AUTOMATIC GENERATION CONTROL USING THE METHOD OF INEQUALITIES

Raksanai Nidhiritdhikrai, Suchin Arunsawatwong and Bundhit Eua-arporn

Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 254 Phayathai Road, Pratumwan, Bangkok 10330, Thailand.

This paper describes a new design strategy for a multiarea Automatic Generation Control (AGC) system and a procedure for solving it using the method of inequalities. In this strategy, electricity market constraints are taken into consideration in order to increase technical and economical reliability of the system. The design problem is formulated as a set of inequalities in accordance with the multiobjective nature of the problem. As a result, the design can be carried out in an effective way.

Article Details

Section
บทความวิจัย