สารบัญ

Main Article Content

Chollada Malaintra

Abstract

                                                              สารบัญ

บทความวิจัย

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชน                            3
บ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
      รัชฎา จิรธรรมกุล

การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์                 18
      รวิวรรณ วันวิชัย

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา                             31
ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
      วสันต์ กานต์วรรัตน์

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์                                      41
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
      มธุรา สวนศรี

บทความวิชาการ

ผ้าทอมือ: การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน                              56
      ทักษิณา พิพิธกุล

A Study of Porn Pirom’s Compositions and Thai Thao Composition Composed      68
from Porn Pirom’s Melodies
      มานพ วิสุทธิแพทย์ และเอื้อมพร รักษาวงศ์

Article Details

How to Cite
Malaintra, C. (2016). สารบัญ. Journal of Cultural Approach, 17(31), 2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/61664
Section
Research Article