บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

       วารสารกระแสวฒั นธรรม ฉบับที่ 30 ปี ที่ 16 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย
บทความวิจัย 4 บทความ และบทความวิชาการ 3 บทความ โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัย เรื่องความ
พึงพอใจของนกั ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาดเกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง อีก 3 บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา มัคคุเทศก์
เฉพาะและการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก ส่วนบทความวิชาการ 3 บทความ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบตัวละครและความเชื่อ ภาษาจ้วง และ National Heritage Values in Lao PDR and Singapore
ซึ่งเนื้อหาบทความมีความหลากหลาย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความไดผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
       ในนามของกองบรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณเจ้าของบทความที่ไดส่ง
บทความมาลงเผยแพร่ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ใช้ความอุตสาหะในการประเมินบทความทุกบทความ
อย่างละเอียด ปัจจุบันวารสารกระแสวัฒนธรรมได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน
ข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทางกองบรรณาธิการกำลังพัฒนาวารสารเข้าสู่ ASEAN Journal
ในฉบบั ต่อไป ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีส่วนทำให้วารสารฉบับนี้ ได้รับการประเมิน
ให้เป็นวารสารคุณภาพ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ผ. ด. (2015). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 16(30), 1. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/58376
Section
Editorial