บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรม ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 31 และเข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว โดยยังมีบทความที่น่าสนใจ
ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย อาทิ เรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ด้านวัฒนธรรมในชุมชน บ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บทความเรื่องการบริหารจัดการทาง
วัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง บทความการอนุรักษ์และการ
พัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน เป็นต้น ซึ่งทุกบทความมีข้อมูลรายละเอียดที่น่าอ่าน น่าติดตาม
สำหรับผู้สนใจเรื่องวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง
ท้ายนี้ ในนามของกองบรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณ เจ้าของบทความ
และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประเมินบทความอย่างวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้
บทความได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial