อปริหานิยธรรม : สันติภาพสู่สังคมไทย

Main Article Content

พระครูปลัดไพฑูรย์ (มหาบุญ) เมธิโก

Abstract

บทคัดย่อ
ในยุคของการแข่งขันภายใต้กระแสทุนนิยม และความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางด้านวัตถุ กลับมีปัญหา
เรียกร้องหาไมตรีจิตมิตรภาพ และเรียกหาสันติ พระพุทธศาสนาเป็นความหวังที่จะนำพาวิถีอารยธรรมไป
สู่การพัฒนาสันติภาพ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลในทางปฏิบัติผู้ที่กำลังโหยหาสันติภาพต้องยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นอัตตวิสัยแล้วปรับเปลี่ยนไปตามภาวะวิสัย
คำสำคัญ : อปริหานิยธรรม สันติภาพ

Article Details

How to Cite
เมธิโก พ. (มหาบุญ). (2015). อปริหานิยธรรม : สันติภาพสู่สังคมไทย. Journal of Cultural Approach, 16(29), 73–82. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/35498
Section
Academic Article