งานประดับมุกริวกิว : ขั้นตอนการสร้าง

Main Article Content

Tomohito Takata

Abstract

บทคัดย่อ
ในบทความนี้กล่าวถึงเทคนิคการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดับมุกของริวกิว (RyukuRaden) เป็นงาน
รักอีกประเภทหนึ่งวัสดุหลัก ได้แก่ เปลือกหอยส่วนใหญ่เป็นหอยมุกไฟ หอยเป๋ าฮื้อ และยางรักซึ่งมีหน้าที่
สำคัญ 3 ประการ คือเป็นกาวให้เปลือกหอยติดบนพื้นผิวหุ่นเป็นน้ำยาเคลือบป้ องกันผิวหุ่น และทำให้พื้น
ผิวมีเงาสวยงาม ส่วนหุ่นอาจเป็นไม้หรือไม้ไผ่จักสานก็มี
คุณสมบัติวิธีใช้ของยางรักญี่ปุ่นมีขั้นตอนการเตรียมก่อนนำมาใช้ และวิธีผสมกับวัสดุอื่นๆ การ
สร้างเครื่องมุกริวกิวแยกออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่คือ “การทำหุ่น” “ขั้นตอนทารัก” และ “ขั้นตอนตกแต่ง”
มีรายละเอียดขั้นตอนย่อยจำนวนมากที่ต้องใช้เทคนิคซึ่งอาศัยความชำนาญค่อนข้างสูง มีประเด็นที่น่า
สนใจศึกษาต่อไปคือเครื่องมุกแบบบางที่เรียกทั่วไปว่าเครื่องมุกนางาซากิ (NagasakiRaden) เทคนิคและ
ขั้นตอนการสร้างงานคล้ายกับเครื่องมุกริวกิว อย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างที่สำคัญหลายประการเนื่องจาก
ค้นพบชิ้นงานมุกแบบนางาซากิในประเทศไทยหลายชิ้น ส่วนใหญ่พบในสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำสำคัญ : เครื่องมุก งานช่างมุกริวกิว โอกินาว่า

Article Details

How to Cite
Takata, T. (2015). งานประดับมุกริวกิว : ขั้นตอนการสร้าง. Journal of Cultural Approach, 16(29), 45–59. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/35496
Section
Academic Article