สารบัญ

Main Article Content

pakron tongpool

Abstract

บทความวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐกฤตา นันทะสิน
อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย
พระครูสิริรัตนานุวัตร
อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และคณะ
บทความวิชาการ
งานประดับมุกริวกิว : ขั้นตอนการสร้าง
Tomohito Takata
สุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน : การวิพากษ์แบบโพสต์โมเดิร์น
อารีวรรณ หัสดิน
อปริหานิยธรรม : สันติภาพสู่สังคมไทย
พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)

Article Details

How to Cite
tongpool, pakron. (2015). สารบัญ. Journal of Cultural Approach, 16(29), 2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/35492
Section
Research Article