บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 29 (มกราคม – มิถุนายน 2558) มีบทความที่น่าสนใจ
เรื่องอปริยหาธรรม : สันติภาพสู่สังคมไทย ซึ่งเป็นบทความที่เหมาะกับยุคสมัยที่ต้องการความสันติภาพ
สู่ประเทศของเรา นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่น่าสนใจอีก 2 บทความ คือบทความเรื่อง งานประดับ
มุกริวกิว : ขั้นตอนการสร้าง และบทความเรื่องสุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน : การวิพากษ์แบบ
โพสน์โมเดิร์น รวมทั้งผู้ที่สนใจบทความวิจัยในเล่มนี้ก็ยังคงมีให้ติดตามถึง 3 บทความ คือบทความ
เรื่อง อิทธิพลการ บนบาน บวงสรวงในสังคมไทย อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความรู้เรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
ซึ่งเนื้อหาบทความมีความหลากหลาย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในนามของกองบรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณเจ้าของบทความที่ได้
ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการประเมินบทความ
ทุกบทความ จึงน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วารสารกระแสวัฒนธรรมได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ในฐานข้อมูล TCI ขึ้นไปอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ.2562) จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารฉบับนี้ ได้รับการประเมินคุณภาพดังกล่าวไว้
ณ ที่นี้ด้วย

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ด. (2015). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 16(29), 1. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/35491
Section
Research Article