แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว

Main Article Content

คณิต เขียววิชัย

Abstract

แหล่งนันทนาการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัยให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียดและยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วยแหล่งนันทนาการ มีกิจกรรมหลายประเภทซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์โบราณคดี ประวัติศาสตร์ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคต่าง ๆ การที่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างความประทับใจ ความรักความผูกพันต่อสถานที่และกิจกรรมที่จัดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้กิจกรรมนันทนาการจึงสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแหล่งนันทนาการช่วยเสริมสร้างให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรม มีประสบการณ์ตรงในการสัมผัสกับธรรมชาติพืชและสัตว์ และในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีศิลปวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างความผูกพันธ์ ความประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นจริงของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวรายอื่น ๆ ให้อยากมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มากขึ้น

Article Details

How to Cite
เขียววิชัย ค. (2012). แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว. Journal of Cultural Approach, 13(24), 67–74. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/3456
Section
Academic Article