คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ตามมุมมองของผู้บริหาร ในสถาน ประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์
เยาวภรณ์ เลิศกุลาทามนท์
วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค์ในสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานขึ้นไปจาก 3 สถานประกอบการ ได้แก่ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตและเรือนปณาลี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่องจากลูกค้าส่วนหนึ่งที่เข้ามาพักในรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์เป็นชาวยุโรปและอเมริกา 2) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word และ Microsoft Excel ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 3) มีความสามารถด้านทักษะความรู้ด้านวิชาชีพการโรงแรม ได้แก่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะการเสิร์ฟอาหารและรูปแบบการบริการ การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ทักษะการปูเตียงและการเขียนรายงานสถานะห้องพัก นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องการบุคลากรที่มีใจรักการบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ สามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการและรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าได้

Article Details

How to Cite
ชาติวงศ์ ร., เลิศกุลาทามนท์ เ., & เลิศพิพัฒนานนท์ ว. (2012). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ตามมุมมองของผู้บริหาร ในสถาน ประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม. Journal of Cultural Approach, 13(24), 45–55. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/3454
Section
Research Article