ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงาน ของชาวจังหวัดสงขลา

Main Article Content

เสาวภา โชติเกษมศรี

Abstract

“ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมาก เพื่อการสู่ขอในการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษากระบวนการ พิธีการ พิธีกรรม ลำดับขั้นตอนของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมาก เพื่อศึกษาความหมาย องค์ประกอบ เอกลักษณ์ การจัดขันหมาก และเพื่อส่งเสริมบำรุงรักษา และเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมาก โดยการจัดการอบรมการจัดขันหมากภาคใต้ ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยมีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบเจาะจง ในจำนวน 127 ตำบล 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาการสัมภาษณ์ ศึกษาจากเอกสาร เสวนากลุ่ม และการเข้าไปมีส่วนร่วม การบันทึกวีดิทัศน์พิธีการแต่งงาน ซึ่งมี4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มครู หมอ กลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสที่เป็นแบบอย่างได้ กลุ่มบุคคลที่รับจ้างทำขันหมากและ กลุ่มคู่สมรส

Article Details

How to Cite
โชติเกษมศรี เ. (2014). ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงาน ของชาวจังหวัดสงขลา. Journal of Cultural Approach, 13(24), 3–15. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/3450
Section
Research Article