บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรมเป็นวารสารที่มีบทความที่ผ่านการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในฉบับนี้มีจำนวน 7 บทความประกอบด้วยบทความเรื่อง International Tourists’ Perception of Guilin ชนต่างภาษาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม : ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ชาติพันธุ์วรรณาความหลากหลายในพหุสังคมรัตนโกสินทร์ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว ความมุ่งมั่นของผู้นำในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามมุมมองของผู้บริหารในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ล้วนเป็นบทความที่มีประโยชน์ และน่าสนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial